englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

25.08.2021 й.: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонига мувофик Республикамиз мустакиллигининг ўттиз йиллиги байрами арафасида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикамси институти лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор Ашуров Нигмат Рустамович фахрий унвон “Дўстлик” ордени билан билан такдирланди. Ўзининг юксак салохияти, серкирра ижоди, илмий-инновацион фаолияти билан мамлакатимизнинг илм-фан, маданият ва санъат сохаларини ривожлантириш, ёш авлодни она юртга мухаббат ва садоrат рухида хар томонлама баркамол этиб тарбиялаш йўлидаги самарали мехати билан Ватанимиз мустакиллигини мустахкамлашга муносиб хисса кўшиб келаётган таникли олим, профессор Н.Р.Ашуровни ушбу фахрий унвон мукофот билан самимий табриклаган холда, Устозга сихат саломатлик, узок-умр, мустахкам куч-гайрат, улкан муваффакиятлар, янгидан янги ижодий ютуклар тилаймиз.

17.07.2021 q.: 2021 йилнинг 16 июл куни ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ЎзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш йи?илиши бўлиб ўтди. Йигилиш видеоанжуман шаклида бўлиб ўтди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир кисми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи – Эргашев Кандиёр Хорун ўглининг 02.00.06 – Юыоримолекуляр бирикмалар ихтисослиги бўйича “Bombyx Mori хитозанининг гидроксиапатит билан композитларининг синтези ва хоссалари” мавзуидаги кимё фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар – техника фанлари доктори, профессор Вохидова Нойира Ра?имовна. Маърузадан сўнг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар – кимё фанлари доктори, профессор Рахмонбердиев Гаппар ва кимё фанлари доктори, профессор Рафиков Адхам Салимович диссертация иши ва маъруза буйича ўз хулосаларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тўхталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ра?амли Илмий кенгаш ?арорига кўра К.Х.Эргашевга кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди

10.06.2021 г.: Табриклаймиз! Таникли олима, Ўзбекистоннинг Инсон хукуклари бўйича биринчи вакили – Омбудсмани, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти директори, ЎзР ФА академиги Рашидова Сайёра Шарафовна Россия федерацияси Коммунистик партияси Марказий кўмитаси томонидан “Буюк Галабанинг 75-йиллиги” хотира медали билан та?дирланди.

05.06.2021 г.: 2021 йилнинг 4 июнь куни ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ЎзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ра?амли Илмий кенгаш йигилиши бўлиб ўтди. Йигилиш видеоанжуман шаклида бўлиб ўтди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир кисми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи - Шукуров Акобирхон Ибодулло ўглининг 02.00.05 – Целлюлоза ва целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёси ва технологияси ихтисослиги бўйича “Доривор кўз плёнкалари: олиниши, тузилиши, хусусияти ва ишлаб чикариш технологияси” мавзуидаги техника фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар – техника фанлари доктори, профессор Саримсаков Абдушкур Абдухалилович. Маърузадан сўнг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар – техника фанлари доктори, профессор Набиева Ирода Абдусаматовна ва кимё фанлари номзоди, доцент Мирзохидов Хайрулла Абдуллаевич диссертация иши ва маъруза буйича ўз хулосаларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тўхталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ра?амли Илмий кенгаш карорига кўра А.И. Шукуровга техника фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди.

31.05.2021 г.: ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 30-май кимёгарлар кунига ба?ишланган тадбир бўлиб ўтди. Мазкур тадбир Институт Касаба уюшмамси кўмитаси ва Хотин-кизлар кўмитаси томноидан ташкил этилди. Мазкур тадбирни ташкил этишда ЎзР ФА ПКФИ маъмурияти ва ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмалари кўмитаси якиндан ёрдам кўрсатди. Тадбирда Институтда кўп йиллардан буён фаолият олиб бораётган кимёгар-устоз мураббийларга видеоматериал кўринишидаги табриклар йўлланди, шунингдек улар эсдалик сов?алари билан та?дирландилар

31.05.2021 г.: 2021 йилнинг 28 май куни ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ЎзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш йигилиши бўлиб ўтди. Йикилиш видеоанжуман шаклида бўлиб ўтди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир кисми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи - Хакбердиев Элшод Олмосовичнинг 01.04.06 - Полимерлар физикаси 02.00.12 - Нанокимё, нанофизика, нанотехнология ихтисосликлари бўйича “Полиэтилен билан поливинилхлорид асосида нанотузилмали полимер аралашмаларнинг шаклланиш хусиятлари, хоссалари ва тузилиши” мавзуидаги физика-матерматика фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар – техника фанлари доктори, профессор Ашуров Нигмат Рустамович. Маърузадан сунг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар - физика - математика фанлари доктори, профессор Холмуминов Абдулфатто Ахатович ва техника фанлари доктори, профессор Рискулов Алимжон Ахмаджанович диссертация иши ва маъруза буйича ўз хулосаларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тўхталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш карорига кўра Э.О.Хакбердиевга физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди.

17.05.2021 г.: ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан Республикадаги Олий таълим муассасалари - Мирзо Улу?бек номидаги Ўзбекистон Миллий универститети, Фаргона, Наманган, Бухоро, Самарканд, Ургенч, Карши Давлат университетлари, Жиззах Политехника институти кутубхоналарига, хамда Ўзбекистон Миллий универститетининг кимё ва физика факультетларига Институт олимларининг кўп йиллик илмий тадкикотлари натижалари асосида нашр этилган китоблар такдим этилди: 1. Рашидова С.Ш., Вахидова Н.Р., Рашидова Д.К., Искандаров Т.И., Абдурахманов Ш.Т. “Экологически безопасные полимерные агропрепараты: синтез, свойства и применение”(Экологик хавфсиз полимер агропрепартлар: Синтези, хоссалари ва кўлланилиши); 2. С.Ш.Рашидова, Б.Л.Оксенгендлер, Н.Н.Тураева “Синергетика капсулирования семян сельскохозяйственных культур” (Кишлок хўжалиги экинларини капсуллашда синергетика); 3. Н.Н.Ашуров, В.В.Долгов, Ш.Г.Садыков, М.М.Усманова “Нанокомпозииты. Полимеры этилена, нанолненные слоистыми алюмосиликатами. (Нанокомпозиитлар. Катламли алюмосиликатлар билан тўлдирилган этилен полимерлари); 4. Р.Ю.Милушева, С.Ш.Рашидова. “Хитин, хитозан Вombyx mori и наносистемы на их основе” (Вombyx mori хитини, хитозани ва улар асосидаги нанотизимлар); 5. И.Н.Нургалиев “Компьютерное моделирование хитина,хитозана и его производных” (Хитин, хитозан ва унинг хосилаларининг компьютер моделлаштириш); 6. Р.Ю.Милушева,О.Б.Авазова, С.Ш.Рашидова. “Белок из куколок тутового шелкопряда Bombyx mori L: выделение, свойства, применение”( Bombyx mori L ипак курти гумбагидан оксил: олиниши, хоссалари, кўлланилиши); 7. С.Ш. Рашидова, Н.Р. Вохидова, Д.К. Рашидова “Кишлок хўжалиги махсулотларини етиштиришда полимер шаклли препаратларнинг кўлланилиши” (Применение полимерных препаратов при выращивании сельскохозяйственных культур); 8. Н.Р. Вохидова, С.Ш. Рашидова “Полимер металлические системы хитозана Bombyx mori” (Bombyx mori хитозани полимер металли тизимлари); 9. ““Полидеф” препарати билан гўза дефолиациясини ўтказиш бўйича тавсиялар (Рекомендации по дефолированию хлопчатника препаратом “Полидеф”); 10. А.А. Сарымсаков “Средне- и низкозамешенная карбоксиметилцеллюлоза –получение, свойства и применение” (Ўрта ва кам алмашинган карбоксиметилцеллюлоза – олиниши, хоссалари ва ?ўлланилиши); 11. А.А. Сарымсаков, Ю.Б. Ли, С.Ш. Рашидова “Биоразлагаемые полимерные пленки – матрица для биологически активных соединений” (Биопарчаланувчи полимер пленкалар – биологик фаол бирикмалар учун матрица); 12. А.А. Атаханов, А.А. Сарымсаков, С.Ш. Рашидова. “Наносистемы целлюлозы и серебра: синтез,структура,свойства” (Целлюлоза ва кумуш асосидаги нанотизимлар: синтези,структураси, хоссалари); 13. Хамдам Усмонов таваллудининг 100 йиллигига багишланган шогирдлари ва замондошлари хотиралари тўплами (Сборник в честь 100 летия со дня рождения академика Х.У. Усманова воспоминаний учеников и современников).

Такдим этилган китобларда иктисодиётнинг турли тармоклари учун махаллий хом ашёлар асосидаги ишланмалар - кишлок хўжалигида кўллаш учун экологик хавфсиз, ўсишни рахбатлантириш, экинлар касалликларига карши курашиш, фунгицидлик хусусиятларига эга бўлган наноструктурали полимер агропрепаратлар, тиббиёт учун дезинфекцияловчи, антибактерал, куйган ва трофик яраларни даволаш, грипп ва ЎРВИни олдини олиш ва даволаш хусусиятига эга бўлган дори препаратлари тиббий буюмлар, саноатнинг турли тармокларида кўллаш учун – кийин ёнувчанлик, биопарчаланувчанлик хусусиятларига эга бўлган нанокомпозицион материаллар ва уларни олиш технологиялари, кўллаш усуллари хакидаги маълумотлар келтирилган. Мазкур асарлар талабаларни, олий таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган ёш тадкикотчиларни Полимерлар хакидаги фан йўналишида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти олимлари томонидан олиб борилаётган ишлар, илмий ютуклар билан билан таништирибгина холмай, уларнинг янада чукур билим олишлари, ўз сохаларини мукаммал билишлари, келажакда иктисодиёт тармоклари эхтиёжларини кондириш, худудлардаги муаммоларни хал килиш бўйича ўз йўналишларини белгилаб олишларида якиндан ёрдам беради деган умиддамиз.

08.03.2021 й.: Белоруссия-Ўбекистон хамкорлиги йўлида яна бир кадам 2021 йилнинг 5-6 апрел куни «Узэкспоцентр» Миллий кўргазмалар мажмуасида «ИННОПРОМ: Ўзбекистонда катта саноат хафталиги» Халкаро саноат ярмаркаси бўлиб ўтди. Бу кўргазмада турли мамлакатлардан, шу жумладан Белоруссия Республикасидан вакиллар иштирок этдилар. Кўргазма якунида Белоруссия Республикаси вакиллари Ўзбекистон Республикаси Иннновацион ривожланиш вазирлигига ташриф буюрдилар Белоруссия Фанлар академияси «АКАДЕМФАРМ» Давлат корхонаси директори Никицкий Юрий Мечиславович, «АКАДЕМФАРМ» ДК савдо бўлими бошлиги Андрей Шидловский ва тижорат масалалари бўйича директор муовини Аржанова Наталья иштирокларидаги делегация 2021 йилнинг 8-апрел куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бўлдилар.

Учрашувда Халкаро лойихалар танловига илмий лойиха такдим этиш борасида Институт ва Беларусь Республикаси «АКАДЕМФАРМ» корхонаси ўртасидаги илмий хамкорлик бўйича музокара ўтказилди. Шунингдек, янги дори ваоситалари ва тиббий максадларга мўлжалланган буюмлар яратиш хамда кишлок хўжалиги йўналишида илмий хамкорлик масалалари хам мухокама этилди. Учрашув якунларига кўра Ўзбекистоон Репсубликаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти ва Белоруссия Миллий Фанлар академияси «АКАДЕМФАРМ» Давлат корхонаси ўртасида илмий-техникавий хамкорлик шартонамаси изхоланди.

19.03.2021 й.: 2021 йилнинг 18-март куни Ўзр ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ЎзР ФА микробиология институти билан хамкорликда янгиланиш, гуллаш рамзи хисобланган Навруз умумхалк байрами муносабати билан сумалак тайёрланди. Мазкур тадбирда Институт барча ходимлари хамжихатликда фаол иштирок этдилар.

14.03.2021 й.: 2021 йилнинг 13-март куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида Наврўз умум?ал? байрами байрамини муносиб нишонлашга тайёргарлик кўриш, худудларда санитария холатини яхшилаш максадида хайрия хашари ўтказилди. Ўтказилган хашарда Институтнинг барча ходимлари фаол иштирок этдилар.

07.03.2021 й.: ЎзР Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 8 март Халкаро хотин-кизлар байрамига ба?ишланган тадбир ташкил этилди. Мазкур тадбир ЎзР ФА ПКФИ Хотин кизлар кўмитаси томонидан Институт маъмурияти кўллаб кувватлаши хамда ЎзР ФА Касаба уюшмаси кўмитаси хамда Ёш олимлар кенгаши кўмагида уюштирилди. Тадбирда ЎзР Фанлар академияси Хотин-кизлар кўмитасининг раиси, тарих фанлари доктори Исмаилова Жаннат Хамидовна иштирок этди. Шунингдек, тадбирда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-4805-сон карорига кўра Институтга бириктирилган Тошкент шахри Юнсусобод туманидаги Табиий фанларга ихтисослаштирилган мактабнинг ўкувчилари байрам муносабати билан тайёрлаган дастурлари билан катнашдилар. Мазкур дастурдан мактаб ўкувчиларининг лаборатория тажрибаларини ўтказиш борасидаги билимлари намойиши хам ўрин олди. Тадбир барча иштирокчиларда ижобий таасурот уйготди.

27.02.2021 й.: ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида Касаба уюшмаси кўмитаси ва Инстиут илмий кенгаши йигилиши ўтказилди. ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2021 йилнинг 26-феврал куни 2020 йилда жамоа шартномасини бажарилиши бўйича йигилиш ўтказилди. Йигилишда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Бирлашган Касаба уюшмаси кўмитаси раиси Жўраев Ш.С. иштирок этди. Мазкур йигилишда бажарилган ишлар юзасидан томонларнинг маърузалари тингланди. Шунингдек 2021-2023 йилларга мўлжалланган янги жамоа шартномаси мухокама этилиб, кабул килинди. Мухокамада ФА Бирлашган Касаба уюшмаси кўмитаси раиси Жўраев Ш.С., Институт директори, академик Рашидова С.Ш., Касаба уюшмаси кўмитаси раиси Усманова М.М., Илмий ишлар ва инновация бўйича директор ўринбосари Саримсоков А.А., Лаборатория мудири Вохидова Н.Р., Катта илмий ходим Авазова О.Б. ва бошкалар иштирок этдилар. Йигилишда билдирилган таклифлар асосида келгусида касаба уюшмаси кўмитаси томонидан Институтда амалга оширадиган ишлар белгилаб олинди. Фахрий мехмон иштирокида 2021 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистоннинг янги тараккиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан сохаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўгрисида”ги ПФ-6108-сонли фармони доирасида ЎзР ФА ПКФИ хузуридаги Илмий даражалар берувчи илмий кенгашда илмий тадкикотлари натижалари асосидаги диссертация ишини химоя килган тадкикотчи И.К. Бекчановга кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси дипломи топширилди. Йигилиш кўтаринки рухда ўтди. ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти Илмий кенгашида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Конунчилик хужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошкаруви органлари ва махаллий ижро этувчи хокимият органлари рахбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўгрисида”ги ПФ-6166-сонли фармони мухокама этилди ва Институт Илмий кенгаши Карори кабул килинди.

15.02.2021 г.: 2021 йилнинг 29 январь куни ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида УзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш йигилиши булиб утди. Йигилиш видеоанжуман шаклида булиб утди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир кисми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи - Бекчанов Икром Курвонназаровичнинг “Ипак саноати чикиндисидан олинадиган хитин ва хитозаннинг технологиясини ишлаб чикиш” мавзуидаги кимё фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар – кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш. Маърузадан сунг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар - техника фанлари доктори Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори Юнусов Хайдар Эргашович диссертация иши ва маъруза буйича Уз хулосаларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тухталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш карорига кура И.К. Бекчановга кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди.

Бекчонов Икром Курвонназоровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси хакида Узбекистон Республикаси ОАК веб-сайтида эълон килиш буйича эълон матни I. Умумий маълумотлар. Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоги номи): «Ипак саноати чикиндисидан олинадиган хитин ва хитозаннинг технологиясини ишлаб чикиш», 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар (техника фанлари) ихтисослиги буйича. Диссертация мавзуси руйхатга олинган ракам: В2019.2.PhD/Т1051 Илмий ра?барнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рашидова Сайёра Шарафовна, кимё фанлари доктори, профессор, УзР ФА академиги. Диссертация бажарилган муассаса номи: Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти. ИК фаолият курсатаётган муассаса номи: ИК раками: Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01. Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абед Нодира Сойибжоновна, техника фанлари доктори, Юнусов Хайдар Эргашович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим. Етакчи ташкилот: Тошкент кимё - технология институти

2020 йилнинг 22 ноябрь куни ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ЎзР ФА ПКФИ ?узуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш йигилиши бўлиб ўтди. Йигилиш видеоанжуман шаклида бўлиб ўтди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир ?исми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи - Матёкубов Хикматжон Шухратович “Электр ўтказувчан полимерларда заряд ташувчилар динамикасини моделлаштириш” мавзуидаги физика-математика фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди (01.04.06-полимерлар физикаси). Илмий рахбар – физика-мтематика фанлари доктори, профессор Матрасулов Д.У. Маърузадан сўнг диссертация иши буйича мухокама булиб ўтди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар - физика-математика фанлари доктори Нургалиев И.Н. ва физика-математика фанлари доктори Явидов Б.Я. диссертация иши ва маъруза буйича ўз хулосаларини баён этдилар ?амда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тўхталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш ?арорига кўра Х.Ш. Матёкубовга физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди.

2020 йил 25, 26-ноябр кунлари ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида онлайн тарздаги "Полимерлар фанининг замонавий муаммолари" Республика анжумани бўлиб ўтди. Мазкур анжуманда таникли олимлар билан бир каторда иктидорли ёшлар хам фаол иштирок этдилар. Анжумандаги маърузаларнинг ярмидан кўпрогини PhD докторлари ва докторантлар томонидан такдим этилган маърузалар ташкил этди. Наманган Давлат Университети, Ургенч Давлат Университети, Жиззах Политехника институти, Ўзбекистон Миллий Универститети, Тошкент кимё-технология институти, ЎзР ФА Биооргнаик кимё институти, Навоий давлат кончилик институти, Шўртан газ-кимё мажмуаси каби илмий ва ишлаб чи?ариш ташкилотларида полимерлар ?а?идаги фан сохасида фаолият олиб бораётган олимлар ва тадкикотчиларнинг кизикарли маърузалари тингланади. Ишончимиз комилки, ушбу Республика анжуманининг ўтказилиши фаннинг истикболли тармо?и хисобланган полимерлар хакидаги фан сохасининг янада тараккий этиши йўлида Республика олимлари ва мутахассислари хамкорлигини янада мустахкамлайди.

Информация а также сборник тезисов докладов доступны на данной странице

2020 йил 24-ноябр куни Тошкентда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида "Полимерлар фанининг замонавий муаммолари" Ўзбекистон-Kозогистон Симпозиуми булиб утди. Ушбу илмий форумда полимерлар хакидаги фан сохасида фаол иш олиб борувчи Ўзбекистон олимлари билан бир каторда Козогистоннинг етакчи олимлари ?ам фаол иштирок этдилар. Симпозиум ташкилотчилари - Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси институти ва Kозо?истон Республикаси Полимер материаллари институтидир. Козогистон Республикасининг илмий делегацияси полимерлар хакидаги фан сохасида иш олиб борувчи турли xил илмий марказларнинг таникли олимларидан ташкил топган. Симпозиумда Полимер Материаллари Институти, Д.В. Соколский номидаги Ёкилги, катализ ва электрокимё институти, Ал Фаробий номидаги Козогистон Миллий университети., Э.А. Букетов номидаги Козо?истон Давлат университети, Козогистон Назарбоев университети олимларининг иштирок этганликлари кувонарли хол. Ушбу симпозиумнинг ўзига xос xусусияти шундаки, делегация таркибига иктидорли ёшлар – докторантлар хам кирган бўлиб, улар таникли олимлар билан бир каторда о?заки маърузалар билан фаол катнашдилар. Симпозиум иштирокчиларининг пленар маърузалари, шубхасиз, ёшларнинг ижодий ўсишига, илмий салохиятидан максимал даражада фойдаланишга, уларнинг касбий малакасини ошишига, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ва Козогистон Республикаси олимларининг икки томонлама хамкорлигини янада ривожлантиришга имкон беради. ва истикболли бўлган полимерлар хакидаги фан сохасининг янада тараккий этиши йўлида Козогистон ва Ўзбекистон олимлари хамкорлигини янада мустахкамлашга xизмат килади.

Информация а также сборник тезисов докладов доступны на данной странице


Дорогие коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе Научной молодежной конференции «Современные проблемы науки о полимерах», которая состоится 25-26 ноября 2020 года г.Ташкент, Институте химии и физики полимеров АН РУз в онлайн режиме.

Программа-приглашение на русском языке

Программа-приглашение на узбекском языке

(  pdf || doc )

Рекомендации по подготовке презентаций, стендовых сообщений и видеофайлов приглашенных и устных докладов и информация о формате представления стендовых докладов размещены на сайте конференции http://polchemphys.uz/conference2020.htm

Yangiliklar

«УЗХИТАН» - кишлок xужалигида фойдаланиш учун мулжалланган самарали препарат

Кишлок xужалиги амалиётида кафолатланган хосилни олиш учун усимликларнинг химоя килиш ва усишини тартибга солишнинг кимёвий воситалари фаол кулланилади. Бундай моддалар сифатида фитогормонлар ва уларнинг синтетик аналоглари, микроэлементлар, бактерицидлар, фунгицидлар, акарицидлар ва бошка биологик фаол бирикмалар кулланилади. Экишдан олдин уругларни биологик фаол бирикмалар билан ишлов бериш усулларини экологик мувофиклаштириш ва оптималлаштириш тадкикотчилар олдида турган мухим вазифадир. Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти олимлари томонидан ипак саноати чикиндиларидан олинган хитозан асосида таъсир курсатувчи фаол модданинг КМЦдаги полимер препаратив шаклидан иборат булган УЗХИТАН препарати ишлаб чикилди, у паxта чигити ва бошка кишлок xужалик экинлари уругларини дорилашда самарали восита хисобланиб, усимликлар уругларга экишдан олдин капсулалаш теxнологияси билан ишлов беришда кулланилади. Ушбу препарат узида хам уругдорилагичлик, хам усишни рагбатлантириш хусусиятларини жамлаган булиб, уруглар сиртига мустахкам копланади, яхшиланган физик-кимёвий ва биологик хоссаларга эга. УЗХИТАН препарати куйидаги афзалликларга эга: Уругларни экиш сифатларини ортиши; Санитария-гигиеник мехнат шароитларини яxшиланиши; Импорт килинадиган за?арли дорилаш воситаларини за?арсиз воситага алмаштириш имкони мавжудлиги; Нуктали экишни таъминлаш мумкинлиги (15-30 кг/га); хосилдорликни ортиши; Дала шароитидаги унувчанликнинг ортиши; Усимликлар касалланишининг камайиши; Уруг сиртида пленка ?осил килган препарат сочилувчан эмас. Институтнинг тажриба базасида УЗХИТАН полимер препаратив шаклини олишнинг тажриба-саноат усули узлаштирилди ва уни кишлок xужалиги амалиётида паxта, бугдой ва сабзавот-полиз экинлари уругларига экишдан олдин ишлов беришда уругдорилагич сифатида куллашга руxсат олинди. Хозирги кунда УЗХИТАН препарати республика фермер xужаликларида муваффакиятли кулланилмокда. Хар йили корxоналар билан шартномаларга мувофик кишлок xужалиги уругларини (паxта чигитини) экишдан олдин тайёрлаш буйича Институтнинг тажриба базасида УЗХИТАН препарати ишлаб чикарилиб, истеъмолчиларга етказиб берилмокда. Таълим ва илмий-инновацион имкониятларни ривожлантириш, шунингдек, академик ва илмий алмашинувни амалга оширишга кумаклашиш максадида Тожикистон Республикаси Фанлар академиясининг Ботаника, физиология ва усимликлар генетикаси институти билан УзР ФА ПКФИ уртасида илмий-теxникавий хамкорлик тугрисида шартнома тузилди. Келишувга асосан кушма ва ?алкаро грантлар, нашрлар, монографиялар тайёрлаш, шунингдек кушма генетик селекция дастурларида фойдаланиш учун агрополимер препаратлар, шу жумладан наноагропрепаратлар алмашинуви буйича ишлар олиб бориш кузда тутилган. Топинамбур, бугдой, дуккакли экинлар коллекциясини, шунингдек, икки республика шароитида усимликларнинг усиш стимуляторлари таъсирини урганиш буйича олиб борилган кушма тадкикотлар доирасида ишлаб чикилган усишни рагбатлантириш таъсирига эга булган «УЗХИТАН» уругдорилагичи Тожикистон далаларида биринчи синовдан утди. Тожикистон селекционер-олимлари ушбу препаратни тажриба участкаларида куллаганларидан сунг, донли, дуккакли ва сабзавотларнинг ?осилдорлиги 20-30 фоизгача усганлигини таъкидладилар. (https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200922/tadzhikskie-selektsioneri-stimulyatori-uzbekskogo-proizvodstva-povisili-urozhainost-agrokultur-do-30#article-likeblock). Икки томонлама асосда кушма илмий лойи?аларни амалга ошириш, иктидорли ёш ходимлар учун етакчи илмий марказларда стажировкаларни ташкил этиш ва бошкалар буйича илмий-теxникавий хамкорлик шартномаси доирасида УзР ФА ПКФИ Узбекистон ва Тожикистон, шунингдек, Марказий Осиё минтакаси республикалари билан алокаларни муста?камлаш ва янада ривожлантириш йулида фаол иш олиб боради.

05.09.2020 й.
2020 йилнинг 4 сентябрь куни УзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида УзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш йигилиши булиб утди. Йигилиш видеоанжуман шаклида булиб утди, Илмий кенгаш аъзоларининг бир кисми онлайн тарзда иштирок этдилар: Изланувчи - Пирниязов Кудрат Кадамбоевичнинг “Bombyx Mori аскорбат хитозанининг синтези, хоссалари ва кулланилиши” мавзуидаги кимё фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар – кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш. Маърузадан сунг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди. Такдим этилган маъруза буйича оппонентлар - кимё фанлари доктори, профессор Рафиков А.С. ва кимё фанлари доктори, профессор Мухамедиев М.Г. диссертация иши ва маъруза буйича Уз хулосаларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида Тухталдилар. DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш карорига кура К.К. Пирниязовга кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш жоиз, деб топилди.

20.08.2020 г.
Оммавий ахборот воситасида УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти катта илмий ходими, кимё фанлари доктори Вохидова Ноира Рахимовнанинг “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Президентининг карорига муносабати юзасидан фикр-мулохазалари акс эттирилган макола чоп этилди. маколага хавола https://mininnovation.uz/uz/news/2289

17.08.2020 г.
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Х.Ш. Матёкубовнинг 01.04.06 – “Полимерлар физикаси” (физика-математика фанлари) ихтисослиги буйича «Электр утказувчан полимерларда заряд ташувчилар динамикасини моделлаштириш» мавзусидаги диссертация ишининг ?имояси ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.02/30.12.2019.К/FM/T.36.01. ракамли Илмий кенгаш кошида 2020 йил 14 август соат 10 00 да online шаклида булиб утди.

10.08.2020 г.
2020 йилнинг 7 август куни УзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида УзР ФА ПКФИ хузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли илмий кенгаш кошидаги илмий семинар йи?илиши булиб утди. Саминар видеоанжуман шаклида булиб утди, унда куйидаги Илмий семинар аъзолари иштирок этдилар: Раис: т.ф.д., профессор Сарымсаков А.А. (оффлайн иштирок этилди) Раис уринбосари: к.ф.д., профессор Кудышкин В.О. (оффлайн иштирок этилди) Илмий котиб: к.ф.д. Вохидова Н.Р. (оффлайн иштирок этилди) к.ф.д., академик Рашидова С.Ш. (оффлайн иштирок этилди) к.ф.д., профессор Акбаров Х.И. (онлайн иштирок этилди) к.ф.д., профессор Каримов А.К. (онлайн иштирок этилди) к.ф.д., профессор Рафиков А.С. (онлайн иштирок этилди) к.ф.д., профессор Далимова Д.Н. (онлайн иштирок этилди) к.ф.д. Рузимурадов О.Н. (онлайн иштирок этилди) к.ф.д., доцент Бекчанов Д.Ж. (онлайн иштирок этилди) т.ф.д., профессор Сайфутдинов Р. (онлайн иштирок этилди) т.ф.д., профессор Миркамилов Ш.М. (онлайн иштирок этилди) УзР ВМ Олий аттестация комиссияси аъзоси (онлайн иштирок этилди) т.ф.д. Атаханов А.А. (оффлайн иштирок этилди) т.ф.д. Юнусов Х.Э. (оффлайн иштирок этилди) Семинарда изланувчи - Пирниязов Кудрат Кадамбоевичнинг “Bombyx Mori аскорбат хитозанининг синтези, хоссалари ва кулланилиши” мавзуидаги кимё фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг химояси юзасидан такдимот маърузаси тингланди. Илмий рахбар - академик Рашидова С.Ш. Такдим этилган маъруза буйича к.ф.д., профессор Рафиков А.С. ва к.ф.д., профессор Каримов А.К. диссертация иши ва маъруза буйича уз такризларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тухталдилар. Тадкикотчига такдимот-маъруза буйича саволлар ва тавсиялар берилди. Диссертация иши ишончли натижалар, асосланган хулосалар ва тавсияларни уз ичига олган тугалланган илмий тадкикот сифатида бахоланди. Семинар давомида К.К. Пирниязовнинг диссертация ишиини УзР ФА ПКФИ хузуридаги DSс.02/30.12.2019.К/FМ/Т.36.01 ракамли илмий кенгашда химояга кабул килишга тавсия этиш хакида карор чикарилди.

05.08.2020 г.

2020 йил 14 август Илмий семинар йигилиши бўлиб ўтади.Кун тартиби: Матёкубов Хикматжон Шухратовичнинг ўтказувчан полимерларда заряд ташувчилар динамикасини моделлаштириш» мавзусидаги 01.04.06 – Полимерлар физикаси (физика-математика фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси. Та?ризчилар: Оксенгендлер Борис Леонидович, физика-математика доктори, профессор. Нургалиев Ильнар Накипович, физика-математика доктори. * Илмий семинарга онлайн режимда иштирок этиш имконияти мавжуд. Zoom пароль ва логини телеграмм манзилига юборилади. Илмий семинар илмий котиби ф.-м.ф.д. И.Н. Нургалиев

28.07.2020 г.

2020 йил 7 август Бир марталик илмий семинар йигилиши бўлиб ўтади.Кун тартиби: Пирниязов Кудрат Кадамбоевичнинг «Аскорбат хитозан Bombyx mori синтези, хоссалари ва кўлланиши» мавзусидаги 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси. Такризчилар: Рафиков Адхам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор. Каримов Аминжон Каримович, кимё фанлари доктори, профессор. Илмий семинар илмий котиби к.ф.д. Н.Р. Вохидова

26.06.2020 г.

Научным советом по присуждению ученых степеней  при ИХФП АН РУз 25 мая 2020 года проведен прием квалификационных экзаменов докторантов и соискателей ученой степени доктора философии (PhD) по специальностям 01.04.06 - физика полимеров и 02.00.05 - химия и технология целлюлозы и целлюлозно- бумажного производства. Квалификационные экзамены организованы в виде видеоконференции с учетом требований  СанПиН № 0372-20 «Временные санитарные правила и нормы по организации деятельности государственных органов и иных организаций, а также субъектов предпринимательства в условиях ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19».

05.06.2020 г.
В СМИ РУз опубликована статья о разработке Института. В номере №115 газеты “Правда востока” опубликованной 2 июня 2020 года опубликована статья “Из куколок тутового щелкопряда будут получать корм”. ЎзР ОАВ да Институт ишланмаси хакида макола чоп этилди. http://uza.uz/oz/society/ipak-urti-umbagidan-ozu-a-olinadi-01-06-2020?sphrase_id=9447158

02.06.2020 г.
Внимание новинка Учёными Института химии и физики полимеров Академии Наук Республики Узбекистан разработан способ технологии производства оригинального дезинфицирующего раствора «ПОЛИАРДЕЗ» с применением нанотехнологии. В состав дезинфицирующего раствора обладающего антисептическими свойствами включены наночастицы серебра с размером частиц 5-80 нм, стабилизированные в одном растворе очищенной Na- карбоксиметилцеллюлозы. Способ производства дезинфицирующего раствора защищена патентом (Патент РУз № IAP № 05250 от 18.07.2016 г.) Дезинфицирующий раствор не токсичен, не имеет запаха, вкуса, имеет пролонгированное действие до 8 часов и производится в двух формах: - в форме раствора для дезинфекции общественных помещений, школ, детских садов, городского транспорта, железнодорожного транспорта, вагонов метрополитена, самолётов в период пандемии «COVID-19». - в форме гидрогеля, в качестве антисептического средства для рук. Антисептическое средство при нанесении на руки образует «жидкую перчатку», антисептическая активность, которого сохраняется до 8 часов или до следующего мытья рук. Антисептическое средство не содержит в своём составе спирт и хлорсодержащие соединения, в связи с чем не вызывает аллергию и сухость кожи рук. Производство дезинфицирующего средства «ПОЛИАРДЕЗ» с антисептическими свойствами налажено на опытном производстве Института химии и физики полимеров Академии Наук Республики Узбекистан в объёме 500 л/сутки. Заинтересованным организациям по приобретению дезинфицирующего раствора «ПОЛИАРДЕЗ» с антисептическими свойствами обращаться по телефону:(71)-241-85-94; (71)-241-85-84; (90)-933-90-48 и по электронной почте е-mail: polymer@academy.uz

14.03.2020 г.
2020 йилнинг 14 март куни УзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида кириб келаётган Навруз байрами муносабати билан Хашар уюштрилди. Хашарда Инстиутнинг барча ходимлари фаол иштирок этиб, институт худудини тозалаш, атрофни кукаламзорлаштиришда гайрат курсатдилар. Хашар кутаринки кайфиятда утди.

12.03.2020 г.
2020 йилнинг 12 март куни УзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида Институт хотин-кизлари иштирокида йигилиш утказилди. Йигилишда Институт хотин-кизлар кумтасининг раиси Азизова Малика Аскаровна маъруза килди. Маъруза Узбекистон Республикаси Президентининг хотин кизлар байрамида Республика хотин-кизларига каратилган нутки ва Олий мажлис Сенати аъзоси Танзила Норбаеванинг “Узбекистонлик хотин-кизлар илм, маърифатга йугрилган ислохотлар, эзгу ишлар йулида она Ватан равнакига муносиб хисса кушмокда” номли маколаси билан аёлларни якиндан таништиришга багишланган. Тингланган маъруза юзасидан мухокама олиб борилди. Мухокамада сузга чикканлар Узбекистонда олиб борилаётган ислохотларнинг ахамияти ва баркамол авлодни тарбиялашда аёлларнинг урни хакида алохида тухталдилар.

10.03.2020 г.
2020 йилнинг 10 март куни УзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида олимлар ва илмий ходимлар иштирокида семинар утказилди. Мазкур семинарда изланувчилар - Бекчанов Икром Курвонназаровичнинг “Ипак саноати чикиндиси асосида хитин ва хитозанни олиш технологиясини ишлаб чикиш” мавзуидаги ва Пирниязов Кудрат Кадамбоевичнинг “Bombyx Mori аскорат хитозанининг синтези, хоссалари ва кулланилиши” мавзуидаги кимё фанлари фалсафа доктори - PhD илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишларининг такдимот марузалари тингланди. Такдим этилган маъруза буйича т.ф.д. Юнусов Х.Э., т.ф.д. Саримсоков А.А. диссертация иши ва маъруза буйича уз такризларини баён этдилар хамда диссертация ишининг зарурияти ва долзарблиги хакида тухталдилар. Тадкикотчилар такдимот-маъруза буйича семинар иштирокчилари томонидан берилган саволларга жавоб бердилар. Семинар якунида берилган тавсияларга амал килинган холда, тадкикотчилар томонидан диссертация ишларидаги камчиликлар бартараф этилгач, мазкур диссертация ишларини УзР ФА ПКФИ да фаолият юритиб келаётган Юкоримолекуляр бирикмалар буйича муаммовий кенгаш йигилишида мухокамага куйишга карор килинди.

28.02.2020 г.
Бахорий байрамлар арафасида Ўзбекистон Республикаси Махалла ва оилани кўллаб-кувватлаш вазирлиги томонидан ташкил этилган “Ўзбекистон аёлларининг 100 та энг яхши инновацион лойихаси” III Республика танлови ўтказилди. Мазкур танловда ЎзР ФА Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг илмий ходимлари – кимё фанлари доктори Вохидова Ноира Рахимовна ва техника фанлари номзоди Карабаева Барно Сабировна иштирок этдилар ва колибликни кўлга киритган 100 нафар аёллар сафидан ўрин олдилар. Колиб бўлган аёлларга диплом, рамзий соврин ва эсдалик совгалари топширилди. Мазкур танлов мамлакатимизда аёлларга берилаётган улкан эътибор, уларнинг илмий ва тадбиркорлик фаолиятини кўллаб кувватлаш борасида амалга оширилаётган ислохатлардан дарак беради. Ишонамизки, ушбу тадбир Республика олима аёлларининг мамлакатмиз тараккиёти ва гуллаб-яшнаши йўлида янада фаолрок иштирок этишларига омил бўлажак.

11.02.2020 г.
2020 йилнинг 11-февраль куни Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида (ЎзР ФА ПКФИ ) Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномаси хамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мамлакатимизда фаолият юритаётган академиклар, етакчи олимлар, ёш олимлар билан учрашувида белгиланган вазифаларнинг мухокамасига багишланган учрашув бўлиб ўтди. Унда «Узбекнефтегаз» АЖ Бошкармаси раисининг биринчи ўринбосари Алиризаев Ш.Ш. бошчилигидаги «Узбекнефтегаз» Бошкармаси вакиллари ва ЎзРФА ПКФИ ходимлари иштирок этдилар. Учрашувда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан кимё, биология, математика ва геология сохаларида фундаментал ва амалий тадкикотларни ривожлантириш, олимлар учун кулай шароитлар яратиш, шунингдек илм фаннинг “Узбекнефтегаз” АЖ корхоналари билан уйкунлигини таъминлаш бўйича етакчи олимлар, ёш олимлар, мамалакатдаги илмий-тадкикот муассасалари ва олий таълим муассасалари вакиллари олдига кўйилган вазифалар мухокама этилди ва Ўзбекистон Республикаси полимер саноатини ривожлантириш, нефт ва газ саноати учун мутахассислар тайёрлаш каби долзарб масалалар кўриб чи?илди. Мухокама давомида Институт директори, академик Рашидова С.Ш., Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор муовини, т.ф.д., проф. Саримсаков А.А., т.ф.д., проф. Ашуров Н.Р., т.ф.д., проф. Кудышкин В.О., ЎзР ФА ПКФИ Илмий котиби, к.ф.н., етакчи илмий ходим Усманова М.М, «Узбекнефтегаз» АЖ Бошкармаси раисининг биринчи ўринбосари Алиризаев Ш.Ш., «Узбекнефтгаз» АЖ Истикболли ривожланиш ва инвестициялар Департаменти бошлиги Аннамурадов С. ва бошкалар иштирок этдилар. Улар ўз нутклларида илм фаннинг “Узбекнефтегаз” АЖ корхоналари билан уйкунлигини таъминлаш, Карши ДУ, Нукус ДУ кошида полимерлар кимёси ва физикаси кафедраларини ташкил этиш оркали нефт-газ саноати учун мутахассислар тайёрлаш заруриятига эътибор каратдилар. Учрашув мобайнида Шуртан газ-кимё мажмуаси, Узстюрт газ-кимё мажмуаси каби йирик корхоналар билан олиб борилаётган ишлар, мазкур ишлар натижасида йирик корхоналар негизида полимерларни олиш технологиялари таклиф этилганлиги, ШГКМ ходимларининг докторлик диссертациялари тайёрланганлиги таъкидлаб ўтилди. Ушбу учрашувда ЎзР ФА ПКФИ ва «Узбекнефтгаз» АЖ хамкорлигида амалга ошириладиган аник режалар белгилаб олинди ва “Йўл харитаси” лойихаси тайёрланди.

02.02.2020 г.
2020 йилнинг 3-феврал куни Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида (ЎзР ФА ПКФИ) Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномаси ?амда Ўзбекистон Республикаси Президентининг мамлакатимизда фаолият юритаётган академиклар, етакчи олимлар, ёш олимлар билан учрашувида белгиланган вазифаларнинг му?окамасига ба?ишланган йи?илиш бўлиб ўтди. Унда «Узбекипаксаноат» уюшмаси раиси Шарипов Б.К., «Узбекипаксаноат» уюшмаси раиси ўринбосари Сагатов М.М. ва ЎзРФА ПКФИ ходимлари иштирок этдилар. Йи?илиш раиси, институт директори академик С.Ш. Рашидова Республика Президентининг етакчи олимлар, ёш олимлар, мамалакатдаги илмий-тад?и?от муассасалари ва олий таълим масканлари вакиллари билан учрашуви ?а?ида сўзлаб берди. У ўз нут?ида кимё, биология, матерматика ва геология со?асидаги фундаментал ва амалий тад?и?отларга катта эътибор берилаётганлиги, олимлар учун ?улай шароитлар яратилаётганлиги, бугунги «Узбекипаксаноат» уюшмаси вакиллари билан учрашув мисолида илм-фаннинг ишлаб чи?ариш билан интеграциясини кучайтириш зарурияти ?а?ида гапирди. Кимё-биология фанларини ривожлантиришда «Узбекипаксаноат», «Нефтехимпром» каби кимё саноати уюшмалари ва бош?армалари билан чамбарчас ало?аларни ўрнатиш кўзда тутилган. , «Узбекипаксаноат» уюшмаси раиси Шарипов Б.К. сўзга чи?иб, саноат тармо?ларини, шу жумладан ипакчиликни ривожлантиришда ?амкорликда иш олиб бориш му?имлигини таъкидлади. У ўз нут?ида ипакчилик саноатининг муаммоларига катта эътибор ?аратди ва «Узбекипаксаноат» ?амда ЎзР ФА ПКФИ ?амкорлигида кўзланаётган исти?болли режалар ?а?ида гапирди. Мазкур йи?илишда ЎзР ФА ПКФИ ?амда «Узбекипаксаноат» уюшмаси ?амкорлигида амалга ошириладиган ипакчилик саноатини ривожлантиришга ?аратилган ани? режалари бенлгилаб олинди.

27.12.2019 й.
2019 йилнинг 27-ноябрида УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида DSc.27.06.2017.FM/K/T.36/01 Илмий кенгаш йигилиши булиб утди. Йигилишда УзР ФА ПКФИ мустакил изланувчиси Зиёда Мухиддиновна Абророванинг «Акрилонитрилдан акрил кислотаси синтези ва у асосидаги суперабсорбентлар» мавзусидаги «02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар» ихтисослиги буйича кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация иши буйича тайёрланган маъруза тингланди. Диссертация иши кимё фанлари доктори, профессор Кудышкин В.О. илмий рахбарлигида бажарилган. Маърузадан сунг диссертация иши буйича мухокама булиб утди, мухокама давомида тадкикотчи Илмий кенгаш аъзоларининг саволларига жавоб берди. DSc.27.06.2017.FM/K/T.36/01 Илмий кенгаш аъзолари дссертант З.М.Аброровага кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш учун овоз бердилар.

26.12.2019 й.
2019 йилнинг 26-декабрида Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти Илмий кенгашининг Узбекистон Республикаси Президентининг Конститутциянинг 27-йиллик байрами муносабати билан сузлаган нуткини мухокама килиш ва Институт фаолияти буйича 2019 йил якунларига багишланган йигилиши булиб утди. Йигилишда т.ф.д., профессор А.А. Саримсаков маърузаси тингланди. Уз нутки давомида Саримсаков А.А. Республикамиздаги демократик ислохотлар натижасида Республикамизда оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоклар фаолиятига кенг йул берилгани, “Шахсга доир маълумотлар тугрисида”ги, “Жабрланувчи, гувохларни ва жиноят процессининг бошка иштирокчиларини химоя килиш тугрисида”ги ва бошка конунлар кабул килинганлиги, Халкаро мехнат ташкилотининг “Мажбурий мехнат тугрисида”ги, “Саноат ва савдода мехнат инспекцияси тугрисида”ги конвенциялари ратификация килинганлигини хакида сузлади. Маърузачи мазкур кабул килинаётган барча конун хужжатлари замирида халк манфаатлари кузланганлигини таъкидлади. Жумладан, 2019 йилнинг 22-декабрида кабул килинган “Илм-фан ва илмий фаолият тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Конуни илм-фан ва таълим сохасида фаолият олиб бораётган ходимларга каратилган юксак эътибордан дарак беради. Мухокамада сузга чикканлар (етакчи илмий ходим, к.ф.н. Усманова М.М., к.и.х. Азизова М.А.) Давлатимиз томонидан хотин-кизлар хукукларни химоялашга мамлакатимизда жиддий эътибор берилаётганлиги, бу борада Конституциямизнинг 46-моддасига асосан “Хотин-кизлар ва эркаклар учун тенг хукук хамда имкониятлар кафолатлари тугрисида”ги хамда “Хотин-кизларни тазйик ва зуравонликдан химоя килиш тугрисида”ги конунлар кабул килинганлигини таъкидладилар. Йигилиш давомида лаборатория мудирлари сузга чикиб, лабораторияларнинг 2019 йилда олиб борган фаолияти, келгусидаги режалар хакида гапирдилар. Шунингдек, йигилишда Институт илмий кенгаши, Мониторинг гурухи 2020 йил учун шакллантирилган режалари, Илмий ва услубий семинарлари 2020 йилдаги фаолиятининг жадвал-графиги мухокама этилди ва тасдикланди.

20.12.2019 г.
27 декабря 2019 года в Институте химии и физики полимеров АН РУз на Научном семинаре при Научном совете DSc.27.06.2017.FM/K/T.36/01 состоится защита диссертационной работы по специальности «02.00.06- Высокомолекулярные соединения» соискателя Абраровой Зиёды Мухиддиновной на тему «Синтез акриловой кислоты из акрилонитрила и суперабсорбентов на их основе» подготовленная на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по химическим наукам.
18.12.2019 й.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30-августдаги ПК-4433-сонли “Ёшларни илм-фан сохасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини куллаб-кувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида” ги Карори билан Узбекистон Республикаси Инновацион Ривожланиш вазирлиги хузурида Ёшлар академияси ташкил этилган. Ёшлар академияси “Гоялар генератори”, “стартаплар”, “Бизнес вакиллари” ва “Булажак академиклар” платформаларидан таркиб топган булиб, фаолияти ёшларнинг ижодий, интеллектуал ва тадбиркорлик салохиятини руёбга чикариш, инновацион гоялар, лойихалар ва технологияларни ишлаб чикаришга жорий килиш, иктидорли талабалар, ёш олимлар ва тадбиркорларнинг инновацион фаолиятини рагбатлантириш, илм-фан, таълим ва ишлаб чикаришнинг интеграциясини кучайтиришга каратилган. Шу муносабат билан 2019 йилнинг 17-декабр куни УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг мажлислар залида УзР Фанлар академияси тасарруфидаги институтлар – Полимерлар кимёси ва физикаси, Усимлик моддалари кимёси, Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси, Микробиология институтлари хамда Геномика ва биооинформатика марказида фаолият олиб бораётган ёш олимлар, тадкикотчилар, илмий ходимлар учун Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан такдимот учрашуви утказилди. Унда УзР Инновацион ривожланиш вазирлиги “Иктидорли ёшлар билан ишлаш бошкармаси” рахбари Авезова Н.Р. иштирок этди ва Ёшлар академияси тузилмаси, фаолият йуналиши, максади ва вазифалари, платформаларига аъзолик шартлари билан якиндан таништирди. Мазкур такдимот юзасидан Авезова саволларга жавоб берди ва ёшларни янада фаол булишга, уз устларида купрок ишлашга ундади.

08.12.2019 й.
2019 йилнинг 6-декабрида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида Ўзбекистон Республикаси Консттуцияси кабул килинганлигининг 27-йиллигига бажишланган тантанали йигилиш ташкил этилди. Унда Ўзбекистон Миллий Университети фалсафа фанлари доктори Мамадалиев Ш.А. иштирок этиб, илмий ходимлар учун “Конститутция ва сайловлар” мавзуида маъруза килди. Тингланган маъруза юзасидан бўлган мухокамада маърузачи институт илмий ходимларини, шу жумладан ёш олимларни кизиктирган саволларига жавоб берди. Мазкур кенгаш йигилганларнинг Конституциямизни, ЎзР конунларини янада яхширо? билишлари, ўз хукуклари ва бурчларини англаб етишларида ижобий самара беражак.

16.11.2019 й.
2019 йилнинг 22-ноябрида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида DSc.27.06.2017.FM/K/T.36/01 Илмий кенгаш кошидаги Илмий семинар йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишда изланувчи Зиёда Му?иддиновна Абророванинг «Акрилонитрилдан акрил кислотаси синтези ва у асосидаги суперабсорбентлар» мавзусидаги «02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар» ихтисослиги бўйича кимё фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация иши бўйича тайёрланган маъруза тингланди. Маърузадан сўнг диссертация иши бўйича мухокама бўлиб ўтди, мухокама давомида тадкикотчи йигилганларнинг саволларига жавоб берди. DSc.27.06.2017.FM/K/T.36/01 Илмий кенгаш кошидаги Илмий семинар карорига асосан диссертация иши Илмий кенгаш мажлисида химоя килиш учун такдим этилади.

06.11.2019 й.
ЎзР ФА ПКФИ да Хитой халк республикаси Синцзян физика ва кимё техника институти вакиллари билан учрашув бўлиб ўтди, унда Синцзян физика ва кимё техника институти директор ўринбосари Aisa Aijiakber, ХХР Синцзян физика ва кимё техника институти докторанти Сардор Абдубакиев, «Central Asian research center of biologically active compounds» Хорижий ташкилоти ташки-ихтисодий алокалар бўлимининг рахбари В.А. Премкулова иштирок этдилар. ЎзР ФА ПКФИ томонидан Инстиут директори, академик С.Ш. Рашидова, илмий ишлар ва инновация бўйича институт директори муовини в.б. т.ф.д. А.А.Атаханов, институт илмий котиби - М.М. Усманова бўлдилар.


ХХР Синцзян физика ва кимё техника институти вакили Aisa Aijiakber учрашувидан кўзланган максад ЎзР ФА ПКФИ илмий фаолияти йўналишлари билан танишиш хамда ўзаро ?амкорлик имкониятларидан фойдаланишдан иборат. Учрашув давомида академик С.Ш. Рашидова институт илмий тад?и?отлари илмий йўналишлари хакида, шунингдек илмий ишланмаларининг тижоратлаштрилиши хакида сўзлаб берди, жумладан: - пахта чигитига экишдан олдин ишлов беришда кўллаш учун биорахбатлантирувчи, фунгицид ва бактерицид хоссали экологик хавфсиз «УЗХИТАН» Купрумхит, Аскорбат Хитозан каби препаратларни олган холда ипак курти гумбагини комплекс кайта ишлаш инновацион технологиясининг ишлаб чикилиши ва ўзлаштрилиши, - кумуш нанозарралари асосидаги бактерицид буюмлар олиш технологиясини ишлаб чикилиши ва улар асосида бактерицид пайпоклар ишлаб чикаришнинг ўзлаштирилиши, - хлорсиз «Полиардез» дезинфекцияловчи эритмасининг полимер шаклини олиш технологиясининг ишлаб чи?илиши ва амалиётга жорий этилиши, келтирилган махсулотларни олишни ўзлаштриш бўйича ишлар олиб борилаётганлиги хакида маълумот берилди. Учрашув якунларига кўра, мутахассилар алмашиш ва уларнинг малакасини ошириш, ?амкорликда тадкикотлар олиб бориш, ?аммуаллифликда нашрлар тайёрлаш бўйича таклифлар билдирилди.

02.11.2019 й.
«Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари» Республика илмий анжумани ўтказилди. (31 октябр-1 ноябр, Тошкент ш.). ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2019 йилнинг 31 октябр куни Ўзбекистон Республикаси мустакиллигининг 28 йиллиги хамда фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йилига багишланган «Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари» мавзуидаги Республика анжумани бўлиб ўтди. Республика анжуманининг асосий максади илм-фаннинг тараккиётнинг жахон андозалари ва меъёрларига мос бўлган, махаллий фундаментал ва амалий кимё фанининг боскичма-боскич тараккий этишини таъминловчи сифат жихатидан янги боскичига ўтишига хисса кўшиш, ўз инновацион ишланмаларини жорий этиш оркали мамлакат иктисодиётини хомашёдан юкори кўшимча кийматли рахобатбардош махсулот ишлаб чикаришга йўналтириш, шунингдек таълим борасида муносиб ўринларни эгаллаш, ЎзР ФА ПКФИ рахбарияти ва ЎзР ФА ПКФИ негизидаги Муаммолар кенгашининг, худудлардаги, Тошкент шахридаги иктидорли ёшларни кенг жалб килган холда Республика анжуманини ўтказиш оркали академик илм-фаннинг таълим жараёнидаги ўрнини кучайтириш борасидаги ёндашувларини кўллаб-кувватлашдан иборатдир. Мазкур Республика анжуманининг очилишида ЎзР Фанлар академиясининг вице-президенти, академик Б.Т. Ибрагимов, ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси инстиути директори, академик С.Ш. Рашидова, академик А.Т. Жалилов сўзга чикдилар. Республикамизнинг таникли олимлари билан бир каторда иктидорли ёш олимлар хам маърузалар билан фаол иштирок этишлари мазкур анжуманга ўзига хослик ба?ишлади. Анжуманда Республика худудларида жойлашган – НамДУ, ФарДУ, УрДУ, Жиз ПИ, БухДУ, Тошкент шахридаги - ТошКТИ, ТТЕСИ, КТИТИ, ЎзМУ, Турин Политехника Университети, ТДТУ кошидаги “Фан ва тарракиёт” ДУК, шунингдек, ЎзР ФА институтлари БОКИ, УНКИ, ЎМКИ каби илмий тадкикот ва олий таълим муассасалари олимлари маърузалар билан иштирок этдилар. Тингланган 36 маърузаларнинг ярмидан кўпрогини PhD фан докторлари ва PhD докторантлар томонидан такдим этилган маърузлар ташкил этди. Анжуман иштирокчилари – ёш олимлар томонидан такдим этилган 25 дан ортик деворий маърузалар кўриб чи?илда ва му?окамаэтилди. 1, 2 ва 3 ўринларни олган деворий маърузалар муаллифларига сертификатлар топширилди. Ишонамизки, ОТМ ва институтларининг етакчи олимлари билан бир каторда PhD фан докторлари ва PhD докторантларнинг хам маърузалар билан чикишлари, уларнинг мазкур анжуманда фаол иштирок этишлари, улар томонидан олинган илмий натижаларнинг анжуман жараёни ва давра сухбатида мухокама этилиши - ёшлар учун ўз илмий натижаларини такдим этишда катта ва фойдали имконият яратди, бундай ёндашувнини амалга ошириш борасида анжуман ташкилий кўмитаси томонидан кўйилган кадамни ишини келгусида хам фаол тарзда давом эттириш максадга мувофик деб хисоблаймиз.

25.10.2019 й.
2019 йилнинг 25-октябр куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида спорт залининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Институт спорт зали капитал таъмирдан чикарилгач, ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмалари кўмитасининг кўллаб кувватлаши билан кўпгина кўшимча спорт анжомлари билан бойитилди. Спорт залининг очилишида ЎзР ФА Бирлашган касаба уюшмалари кўмитасининг раиси Жўраев Ш.С., Институт директори, академик Рашидова С.Ш. Институт жамоасини табрикладилар хамда илмий ходимларга соглик гарови бўлган спорт билан шугулланишлари, спорт мусобакаларида фаол иштирок этишлари учун тилак билдирдилар. ЎзР ФА ПКФИ Касаба уюшмаси кўмитаси раиси Усманова М.М., спорт залининг фаол фойдаланувчиси – етакчи илмий ходим Милушева Р.Ю., ПКФИ Хотин-кизлар кўмитаси раиси Азизова М.А. ўз нуткларида ушбу тилакларга кўшилишларини айтиб ўтдилар. ЎзР ФА ПКФИ Ёш олимлар кенгаши ва Хотин-кизлар кўмитаси томонидан тайёрланган кизикарли такдимот намойиш этилди. Тадбирда Ўзбекистон Ёшлар иттифоки кошидаги спорт маркази ўкувчилари гимнастика бўйича бадиий дастур билан иштирок этдилар. Шахмат-шашка, теннис ва баландликка тортилиш бўйича мусобахалар ўтказилди. Ишонамизки, спорт зали ЎзР Фанлар академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси инстиути хамда Микробилогия институти илмий ходимларнининг дўстона мусобахалар ўтказишлари ва маданий хордик чикаришлари йўлида хизмат килади, шунингдек уларнинг илмий ишларида яхши натижаларга эришишларида омил бўлади.

13.10.2019 й.
2019 йилнинг 10-октябрида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти директори, академик С.Р. Рашидова бошчилигидаги бир гурух илмий ходимлари Институтда ишлаб чикилган биологик фаол агропрепаратларни синовдан ўтказиш максадида мазкур препаратлар билан ишлов берилган пахта экини хосилини кўрикдан ўтказиш хамда пахта теримида иштирок этиш учун Жиззах вилоятининг дала майдонларига йўл олдилар. Агрокластер доирасида Жиззах вилоятининг фермер хўжаликларида экилган пахта хосилини кўздан кечириш асосида Институти олимлари томонидан ишлаб чикилган агропрепаратларнинг самараси - биологик фаол агропрепаратлар билан ишлов берилган худудлардаги пахта хосилининг микдор ва ташки кўриниш жихатдан назорат майдонларидаги хосилга нисбатан юкори эканлиги кузатилди. Вахидова Н.Р., Худойбердиев Ш., Мамасолиев У. ва бошкалар дала мехнаткашлари билан биргаликда пахта теримида иштирок этдилар. Ташриф дўстона, кўтаринки рухда ўтиши билан бирга самарали илмий натижалар олиниши билан эсда холарли бўлди.
05.10.2019 й.
2019 йилнинг 4-октябрида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.К/FM/Т.36.01 ракамли илмий кенгашнинг навбатдаги йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишда физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Нургалиев Ильнар Накиповичнинг 01.04.06 – “Полимерлар физикаси” ихтсослиги бўйича тайёрланган “Хитозан ва унинг хосилаларининг “тузилиши- хосса”сини компьютер моделлаштириш” мавзуидаги диссертациясини химоя килиш учун тайёрланган маърузаси тингланди. Нургалиев И.Н. диссертацияни муваффакиятли кимоя килди ва 100 фоиз ижобий овозга эга бўлди. Биз Ильнар Накиповични чин юракдан табриклаймиз!
30.09.2019 й.
П«Полимерлар хакидаги фаннинг истикболлари» Ўзбекистон - Россия Микросимпозиуми ўтказилди Жорий йилнинг 26-27 сентябр кунлари Тошкент шахрида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти ташаббуси билан ташкил этилган «Полимерлар хакидаги фаннинг истикболлари» мавзусида Ўзбекистон-Россия Микросимпозиуми ўтказилди. Симпозиум ташкилотчилари ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти кошидаги Юкоримолекуляр бирикмалар Муаммолар кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясидир.

Мазкур Илмий форумда Полимерлар ?а?идаги фан со?асида фаолият юритувчи 10 га я?ин Россия Федерациясининг етакчи олимлари, ?амда 20 дан орти? Ўзбекистон олимлари иштирок этдилар.

Микросимпозиум иштирокчилари Полимер фанининг истикболли йўналишлари, полимерлар хакидаги нанофан сохасида Россия Федерацияси ва Ўзбекистон олимлари ютуклари, саноат тармоклари, полимерларни олиш, кайта ишлаш ва кўллаш борасида иш юритаётган корхоналар, компанияларнинг илмий ишланмаларга бўлган эхтиёжлари. ?амда полимерлар сохасига таалукли муаммоларга багишланган маърузалар билан танишдилар.

Микросимпозиум якунлари бўйича бўлиб ўтган давра сухбатида Полимерлар хакидаги фан сохасидаги мавжуд муаммоларни хал этиш, олимларининг илм-фан, таълим йўналишларида ва тадкикот натижаларини коммерциализациялашда чамбарчас, ўзаро манфаатли ва самарали хамкорлик килишлари юзасидан мухокамалар олиб борилди.

Ишонамизки, ўтказилган Микросимпозиум Республикалармизда истикболли йўналиш – Полимерлар хакидаги фаннинг янада ривожланишига, мазкур максадда Россия Федерацияси ва Ўзбекистон Республикалари олимлари хамкорлигини янада мустахкамланишига хизмат килиши баробарида ёшларнинг ижодий камол топишига, уларнинг илмий салохиятидан тўлаконли фойдаланишга, уларнинг ўз касбининг хакикий эгалари бўлишлари учун замин яратади.


18.09.2019 г.
2019 йил 4 октябр куни соат 1400 да УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш кошидаги 01.04.06–Полимерлар физикаси ихтисослик буйича мустакил изланувчиси И.Н. Нургалиевнинг «Хитозан ва унинг хосилаларининг “тузилиши-хосса”сини компьютер моделлаштириш» мавзусидаги докторлик диссертация бўлиб ўтади. Диссертация химояси УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида (Тошкент ш., Абдулла Кодирий кўчаси, 7б уй.)
автореферат


01.09.2019 й.

2019 йилнинг 29-августида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси инситутида Ўзбекистон Республикаси мустакиллигининг 28-йиллигига багишланган кенгайтирилган Илмий кенгаш мажлиси ўтказилди. Йигилишда Ўзбекистон Миллий университети фалсафа фанлари доктори, профессор Махмудова Г.Т. иштирок этиб, мамлакат мустакиллиги, Республика тараккиёти йўлида амалга оширилаётган ислохатлар ва Ўзбекистон олимларининг эришаётган ютуклари хакида сўзлади. Кун тартибига кўйилган масалалар юзасидан Мониторинг гурухи раиси, т.ф.д. Сарымсаков А.А., сўзга чикди ва ЎЗР ФА ПКФИ ёш илмий ходимлари ўртасида ўтказилган “Энг яхши макола” танловида 1, 2 ва 3 ўринларни эгаллаган голибларни эълон килди. Йигилиш нихоясида Институт директори, академик Рашидова С.Ш. йигилганларни мустакиллигимизнинг 28-йиллик байрами билан самимий табриклаб, эзгу тилакларни билдирди. .


20.08.2019 й.

2019 йилнинг 19-августида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти директори хузурига хар хафталик ишлаб чикариш йиuилиши ўтказилди. Йигилишда Инстиут маъмурияти, лаборатория мудирлари ва лойиха рахбарлари иштирок этдилар. Мажлисни институт директори, С.Ш. Рашидова олиб борди. Йи?илиш раиси ўз нуткида Ўзбекистон Республикаси конунчилигидаги илмий ходимлар манфаатларига таалукли бўлган янгиликлар ва исло?атлар ?акида ахборот берди. Ижро интизомига алохида эътибор каратилди. Институт ходимлари учун етарли иш шароитларини яратиш, Инситут фаолияти самарадорлигини яхшилаш масалалари мухокама ?илинди. Жорий йилнинг 26-27 сентябр кунлари ўтказилиши режалаштирилаётган Ўзбек-Россия Микросимпозиумига тайёргарлик ?а?ида масъул шахсларнинг ахбороти тингланди. Йигилишда Ўзбекистон Республикаси Мустакиллик кунининг 28-йиллигига ба?ишлаб ўтказиладиган Тантанали Илмий кенгашнинг кун тартиби белгиланди. Мазкур йигилиш 2019 йилнинг 29-августида ўтказилиши режалаштирилмокда. .


17.08.2019 й.

Хукумат карорида биноан 15-30 август кунлари Республиканинг барча худудларида ободлантириш ва тозалик ойлиги утказилади. 17-18 август кунлари Узбекистон Фанлар академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси Институтида хашар булиб утди.
Узбекистонда оммалий хашар анънавий равишда 1 сентябрь  - Мустакиллик куни арафасида утказлади.

29.07.2019 й.
2019 йил 27 июль куни Вазирлар Махкамаси хузуридаги “Эл-юрт умиди” жамгармаси томонидан вазирликлар ва идоралар, ма?аллий давлат бош?аруви органлари учун ташкил этилган 2 стипендия танлови голибларини такдирлаш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистоннинг профессор ва ўкитувчилари, олий таълим муассасалари, турли вазирлик ва идоралар рахбарлари хам иштирок этдилар. Ушбу талбирда “Эл-юрт умиди” жамгармасининг 2 стипендия танлови голиби – ЎзР Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий ходими Пирниязов Кудрат сертификат билан такдирланди. Табриклаймиз Кудрат Кадабоевич!

23.07.2019 й.
2019 йилнинг 22-июль куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва изикаси институти рахбари ва масъул ходимларининг йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишга Институт директори, академик Рашидова С.Ш. раислик килди. Йигилиш раиси, академик С.Ш. Рашидова йигилишни очик деб эълон килди ва ўтган хафта мобайнида институт фаолияти, илмий ходимлар манфаатларига тегишли бўлган конунчиликдаги янгиликлар хакида ахборот берди. Жумладан, 2019 йилнинг 19 июль куни кабул килинган ЎзР Вазирлар махкамасининг №606-сонли “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўгрисида” ги карори хамда мазкур карорга илова килинган “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш тартиби тўгрисидаги низом” хакида батафсил сўзлади. Мазкур карорга ЎзР ВМ нинг 2017 йил 22-майдаги 304-сонли карори билан тасдикланган “Олий ўкув юртидан кейинги таълим тўгрисидаги низом”га киритилаётган ўзгартириш ва кўшимчалар илова килинганлиги хакида алохида тўхталди. Т.ф.д., проф. А.А. Саримсаков ўз нуткида Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш масаласининг долзарблиги, мазкур йўналишда олиб борилаётган ишлар, шу жумладан, 2020 йилда ўтказилиши режалаштирилаётган Республикамиздаги ёш олимларнинг полимерлар хакидаги фан сохасида билимларини ошириш ва мустахкамлаш максадига йўналтирилган анжуман хакида сўзлади. Кун тартибига кўйилган масалалар юзасидан илмий котиб в.б. Б. Карабаева ахборот берди. Жумладан, 2019-йилда ўтказиладиган анжуманлар учун кабул килинаётган тезислар хакида маълумот берилди. Йигилишда Институт илмий журналини чоп килиш, 2019 йилда ўтказиладиган Ўзбек-Россия Симпозиуми, Ўзбекистон республикаси мустакиллигининг 28-йиллигига багишланган Республика анжумани режалари мухокама килинди. Кадрлар бўлими инспектори Н. Каландарова Институт ходимларининг ишга келиши ва кетиши бўйича маълумот берди. Н. Каландаровага инситутда ўрнатилган СКУД назорат тизими (расмга каранг) бўйича хар ой охирида ахборот бериш топширилди.

11.07.2019 й.
11 июля 2019 г. состоялся очередной Ученый Совет ИХФП АН РУ, на данном Ученом Совете были обсуждены следующие вопросы: 1. Информация о Постановлении Президента РУз №ПП-4387 “О мерах государственной поддержки дальнейшего развития математического образования и науки, а также коренного совершенствования деятельности Института математики имени В.И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан” от 09.07.2019 г. (академик Рашидова С.Ш.) 2. Обсуждение исполнения решений, указов, писем вышестоящих учреждений, приказов, решений руководства Института и осуществление контроля над их выполнением. (Карабаева Б.). 3. Информация о результатах мониторинга деятельности докторантов и самостоятельных соискателей, проведенной группой мониторинга и комиссией АН РУз (проф. Сарымсаков А.А.). 4. Об обсуждении проектов “Закона о науке” и материалов, касающихся поддержки науки (Сарымсаков А.А.). 5. Информация по вопросам использования СКУД (Ким В.В., Аббасов У., Каландарова Н.). 6. Обсуждение учреждения научного журнала (Сарымсаков А.А.). 7. Обсуждение научно-организационных вопросов по мероприятиям, запланированных в 2020 году (Сарымсаков А.А.).


01.07.2019 г.
День рождения Ученого секретаря, председателя профсоюзного комитета Усмановой Манзуры Махмудовны! Глубокоуважаемая Манзура Махмудовна! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения - 70 летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них. с днем рождения! Коллектив Института.

24.06.2019 Г.
Институт химии и физики полимеров Ан РУз выиграл Международный проект совместно с Белорусским Государственным Университетом (ГП "Унитехпром") "Создание полимерных форм лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний на основе наночастиц селена -стабилизированных на биоразлагаемых полимерных подложках природного происхождения" Научный руководитель: проф. Сарымсаков А.А. (область научных интересов: Полимерные формы лекарственных средств и изделий медицинских медицинского назначения).06.06.2019 Г.
06.06.2019 г. C 3-5 июня сотрудник ИФХА ПН РУз был в командировке в г. Москва (Россия) в Московский Государственный Университет им. Ломоносова для участия в семинаре с докладом по результатам докторской диссертационной работы “Компьютерное моделирование структура-свойство хитозана и его производных”. 3 июня была проведена встреча с проф. Яровлавовым А.А. на кафедре высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. 4 июня на физическом факультете была встреча с д.ф.-м.н., проф. Потемкином И.И. кафедры физики полимеров и кристаллов и лаборатории полимерных систем и мягких сред. В 17:00 состоялся семинар, на семинаре приняли участие сотрудники кафедры физики полимеров и кристаллов и лаборатории физической химии полимеров, бакалавры, магистры и аспиранты кафедры, и сам Алексей Ремович. Вопросы были по методу расчетов и относительно приложения в плане эксперимента.После семинара была беседа с к.х.н. Жоховой Н.И. (Физический факультет, Отделение физики твердого тела, Кафедра физики полимеров и кристаллов).


25.04.2019 Г.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14-июлдаги ПК-3855-сонли “Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўгрисида” ги карорининг ижросини таъминлаш доирасида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти “Ўзбекипагисаноат” ассоциацияси билан фаол хамкорлик олиб бормокда.

Мазкур хамкорлик доирасида катор тадбирлар амалга оширилимокда, жумладан Инстиутда ишлаб чикилган “Купрумхит”, “Нанохитозан”, “Аскорбат хитозан”, “Наноаскорбат хитозан”, “Полиардез” хамда ва “ЦелАгрип” препаратларининг ипакчилик саноатида кўлланилиши ижобий натижалар бермокда.2019 йилнинг 18-20 март, 11-14 апрел ва 11-14 май кунлари ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг етакчи илмий ходими, т.ф.д. Х.Э. Юнусов ва кичик илмий ходимлар А.Т. Абдурасулов, И.К. Бекчанов Сурхондарё вилояти, Термиз туманидаги “Узбекипаксаноат” уюшмасига карашли “INTER SILK PRO” МЧЖ корхонасида хизмат сафарларида бўлдилар. Улар томонидан ипак куртига тушиши мумкин бўлган турли (сарик (желтуха), курт танасидаги кичик доглар(пебрина), септицемия, мускардина, замбуруг касаллиги (грибок),нимжонлик (чахлость)) касалликлари туфайли ипак куртининг зарарланиши, унда иштаханинг йўколиши, безовталаниши, нимжонланиши, ўсишдан тўхташининг олдини олиш максадида Инстиутда ишлаб чикилган биологик фаолликни таъминловчи, дезинфекцияловчи препаратлар билан ишлов бериш амалга оширилди.

2019 йил 18-20 март кунлари ипак курти бокиладиган хоналар кассеталар ва ипак ўровчи полимер сеткаларга “Полиардез” хамда “ЦелАгрип” эритмалари билан ишлов бериди. Шунингдек, Термез тумани, Янгиарик СИУ ?орахон ма?алласидаги 3 – сон ?уртхонага тегишли хоналарда ва курт етиштириладиган кассеталар устида дезинфекциялаш ишлари олиб борилди. Термез шахри, Шифокорлар махалласидаги 2 –сон куртхона “Полиардез” эритмаси билан ва кассеталар “ЦелАгрип” эритмаси билан Термез тумани, Янгиарик СИУ, “Корахон” махалласидаги 3–сон куртхона хоналар ва кассеталар, пилла ўровчи сеткалар “Полиардез” эритмаси билан дезинфекция килинди.Мазкур куртхоналарда бокиладиган ипак курти озугаларига “Купрумхит”, “Нанохитозан”, “Аскорбат хитозан”, “Наноаскорбат хитозан” препаратларининг эритмалари билан ишлов берилди. Мазкур препаратлар кунига 2 махал тўгридан-тўгри пилла rуртига сепилганда уларда иштахани яхшиланиши, харакатчан бўлиши кузатилди ва нохуш холатлар аникланмади. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ипак курти бокилиши давомида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ишлаб чикилган биологик фаол ва дезинфекцияловчи препаратлар эритмалари билан ишлов берилиши натижасида ишлов берилмаган назорат намуналарга нисбатан 20 % кўп пилла хосили олинганлиги кайд этилди.


15.04.2019 Г.
Уважаемые коллеги!

Организационный комитет Республиканской конференции «Современные проблемы науки о полимерах» приглашает Вас принять участие в работе Симпозиума, который состоится в Ташкенте 31.10.2019-01.11.2019 года в Институте химии и физики полимеров АН РУ (г.Ташкент, ул. А.Кадыри, 7б).

Конференция посвящена 28-ти летию Независимости Республики Узбекистан и году активных инвестиций и социального развития.

Цель Конференции: Обсуждение современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах, интеграции науки, образования и производства полимерных препаратов и материалов.

Основные направления Симпозиума:
1. Теоретические аспекты макромолекулярных систем.
2. Синтез, структура, свойство полимерных и полимерных композиционных материалов.
3. Современные аспекты формирования и функционирования полимерных систем. Нанотехнология и новые полимерные материалы.
4. Роль инноваций и коммерциализации в развитии полимерной индустрии.
5. Проблемы повышения эффективности образования в науке о полимерах.

Тезисы докладов направляются в оргкомитет до 30 августа 2019 г.по адресу: г. Ташкент 100128 ул. А.Кадыри 7б, ИХФП АН РУз.
e-mail: polymer@academy.uz

СКАЧАТЬ ЦИРКУЛЯР КОНФЕРЕНЦИИ


29.03.2019 Г.
C начала 2019 г. согласно проводимым научным исследованиям по выполняемым фундаментальным, ГНТП и инновационным грантам опубликованы следующие научные публикации:
Статьи:

1. Асракулова Д.И., Рашидова С.Ш., Вохидова Н.Р., Эшова Х.С. Бодринг илдизини meloidogyne arenaria нематодаси билан зарарланиш интенсивлигига хитозан асосида тайёрланган полимер таркибли препаратларнинг таъсири “Агро илм” журналида чоп этиш учун макола кабул килинди. 2. Кудышкин В.О., Абрарова З.М., Рашидова С.Ш. «Получение акриловой кислоты из акрилонитрила и синтез суперабсорбентов на ее основе»//Химическая технология – М.: Наука и технологии нашриёти. 2019. - №2. – С.59-63. Theoretical Foundations of Chemical Engineering» журналига илова. Springer. DOI: 10.31044/1684-5811-2019-20-2-59-63. 3. Норбаев С.У., Нургалиев И.Н., Рашидова С.Ш. Компьютерное моделирование структуры хитозана// Вестник НУУ, 2019 (тайёрланган) 4. Нургалиев И.Н., Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. Моделирование образования наночастиц хитозана методом ионотропного гелеобразования // Ўзб. кимё. журн., 2019 (тайёрланган) 5. Klicheva O.B., Nurgaliev I.N., Rashidova S.Sh. Obtaining N-carboxymethylchitosan nanoparticles by method of precipitating coacervation (Хитозан ва N-карбоксиметилхитозан нанозаррларини чўктирувчи коацервация усулида олиш) // Фанлар Академияси маърузалари, 2019 (тайёрланган). 6. А.А. Атаханов, Б.Н. Мамадиёров, И.Х. Турдикулов, М.К.Саидмухаммедова, С.Ш. Шахобутдинов. Исследование структуры и свойств композиционных пленок на основе полиэтилена и модифицированных форм целлюлозы // Ж. “Композиционные материалы”, 2019. (принята в печать, будет опубликовано в №1). 7. А.А. Атаханов, Б.Н. Мамадиёров, М.М. Кузиева, С.М. Югай, С. Шахобутдинов, Н.Ш. Ашуров, М. Абдуразаков. Сравнительные исследования физико-химических свойств и структуры хлопковой целлюлозы и ее модифицированных форм // Ж. «Химия растительного сырья», Барнаул, Россия, 2019. (принята в печать, будет опубликовано в №3) 8. Kh.E. Yunusov, A.A. Sarymsakov, Shukurov A.I.,S.Sh. Rashidova // Obtaining of Thin Ophthalmic Polymer Films // Journal Research and Development in Material Science,. 2019. Volume -10, Issue -1, pp. 81-84. RDMS.000726. DOI:10.31031/RDMS.2019.09.000726, (IF-0,82 for 2017-2018 in (14) Academic resource Index ResearchBip). 9. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. //Пролонгированная форма глазных лекарственных пленок // УзМУ хабарлари журнали, 2019, с. 10. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Рашидова С.Ш. //Пролонгированные формы лекарственных средств, 2019, (Макола тайёрланди). 11. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. //Противовирусная биорастворимая полимерная глазная лекарственная пленка, 2019,(Макола тайёрланди). 12. Х.Э. Юнусов, А.А. Сарымсаков, Ф.М.Туракулов, С.Ш. Рашидова //Натрий-карбоксиметилцеллюлоза как стабилизатор наночастиц селена, 2019 г., Фармацевтический журнал, Стр. (Макола кабул килинган). 13. Юнусов Х.Э.,Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш. // Синтез и физико – химические свойства наночастицселена, стабилизированных раствором Nа – карбоксиметилцеллюлозы // журнала «Ввысокомолекулярные соединения», 2019. (макола тайёрланди). 14. Наровлянский А.Н., Мезенцева М.В., Суетина И.А., Руссу Л.И., Иванова А.М., Полосков В.В., Изместьева А.В., Оспельникова Т.П., Саримсаков А.А., Ершов Ф.И. Цитокин – регулирующая активность противовирусного препарата ЦелАгрип в перериваемых в клеточных линиях лимфом беркитта. Журнал “Вопросы вирусологии” (Россия), IP 0,18 (Scopus), РИНЦ-0,64.

Тезисы Республиканских и международных конференций:

1. Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. «Наноструктурные полимеры хитозана Bombyx mori», «Поликонденсационные процессы и полимеры» мавзуидаги I-Коршак Бутунроссия халкаро анжумани, Москва - Р-56 , с.117 2. Кличева О.Б., Рашидова С.Ш. «Получение нановолокон карбоксиметилхитозана Bombyx mori методом электоспининга, «Поликонденсационные процессы и полимеры» мавзуидаги I-Коршак Бутунроссия халыаро анжумани, Москва, с.96 3. Milusheva R.Yu., Rashidova S. Sh. New biomedical aspects of Bombyx mori nanochitosan “International Conference on Material Science and Nanotechnology(ICMSN 2019)” Paris, France, September 17-18, 2019. 4. Мамасолиев У.М., Вохидова Н.Р., Юсупова М.Н., Рашидова С.Ш. Инсектицид хоссали сукцинат хитозан синтези.//кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйкунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019.19 март.(4-бўлимга кабул килинган). 5. Кличева О.Б., Фахрутдинов М.З., Рашидова С.Ш. Применение карбоксиметилхитозана Bombyx mori для капсулирования семян овоще-бахчевых культур // Кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйгунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019. 19 март (4-бўлимга кабул килинган). 6. Пирниязов К.К., Рашидова С.Ш. Влияние наноаскорбата хитозана на рост и развитие семян пшеницы// Кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйкунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019. 19 март (4-бўлимга кабул килинган). 7. Нургалиев И.Н., Рашидова С.Ш. Многомасштабное моделирование и прогнозирование свойств хитина и хитозана // I Коршаковская Всероссийская с международным участием конференция «Поликонденсационные процессы и полимеры», Москва, 18–20 февраля 2019 г., С 119. 8. Б.Л.Оксенгендлер, Н.Р.Ашурова С.Е.Максимов, И.Н.Нургалиев, О.В.Карпова, В.Ю.Соколов, Ж.Т.Азимов. Роль органической компоненты в процессах радиационной деградации перовскитных солнечных ячеек. «Nuclear and Radiation Physics and Materials» Халкаро анжумани учун тайёрланган маърузалар тезиси (NRPM 2019) (2019 й., 17-20 июн Ереван ш.). 9. Б.Л.Оксенгендлер, Н.Р.Ашуров, С.Е.Максимов, Ж.Т.Азимов, В.Ю.Соколов, И.Н.Нургалиев, О.В.Карпова Ионно-стимулированная десорбция с фрактальных поверхностей неметаллических твёрдых тел./ "Взаимодействие ионов с поверхностью" 24-Халкаро анжумани Материаллар тўплами учун тайёрланган маърузалар тезиси (ВИП-2019) (2019 й. 19-23 август, Москва ш.). С.1-4. 10. З.М.Абрарова, В.О.Кудышкин, С.Ш.Рашидова «Перспективные материалы на основе акриловых мономеров» I Коршаковская Всероссийская с международным участием конференция «Поликонденсационные процессы и полимеры» М.: ИНЭОС. Февраль 2019. 11. Шукуров А.И., Сарымсаков А.А., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. Технология производства биоразлагаемых противовирусных пленок на основе натрий - карбоксиметилцеллюлоза. (анжуман учун тезис тайёрланди) 12. Абдурасулов А.Т., Сатторов М.Э., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш. Хитозан асосида металлокомплекслар олиш технологиясини ишлаб чикиш ва уларнинг биологик фаол хоссаларини ўрганиш (Институт защиты растений, Межд. Конференция, 19 марта 2019 г.) 13. Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш. Синтез и физико– химические свойства наночастиц селена, стабилизированных раствором Nа– карбоксиметилцеллюлозы., Ташкент, 2019, (Тезис тайёрланди).

19.03.2019 Г.
2019 йил 18-март куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти Мехнат жамоасининг умумий йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти маъмурияти ва Касаба уюшмаси кўмитасининг 2018-2020 йиллар учун тузилган жамоа шартномасининг 2018-йилда бажарилиши тўгрисидаги хисобот тингланди, мухокама этилди ва коникарли деб бахоланди. Йигилишда ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмаси кўмитаси раиси Ш.С. Жўраев иштирок этди ва хисобот юзасидан ўз фикрини билдириб, институт касаба уюшмаси кўмитасининг олиб бораётган ишларига юкори бахо берди. Кенгаш иштирокчилари томонидан кун тартибига кўйилган бошка масалалар хам кўриб чикилди. Жумладан, институтдаги иш ўринлари, ходимлар мехнат шароитларининг олиб борилган таъмирлаш ишларидан кейинги холати юзасидан мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича институт мухандисининг хисоботи тингланди ва мавзуга доир мухокамалар бўлиб ўтди. Шунингдек, "Энг яхши ихтиро" танловида иштирок этиш учун Институт томонидан такдим этиладиган энг яхши ишланмалар саралаб олинди. ЎзР Вазирлар махкамасининг 133-Ф сонли карорига асосан, Институтда 2019 йилда ўтказиладиган "Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари" мавзудаги Республика анжуманини ташкил килиш бўйича ташкилий кўмита таркиби сайланди ва тасдикланди.

11.03.2019 Г.
Коллектив Института химии и физики полимеров АН РУз сердечно поздравляет Директора ИХФП АН РУз, академика Рашидову Сайёру Шарафовну с награждением за плодотворный труд в сфере науки, за огромный вклад в развитие страны высокой Государственной награды «Фидокорона хизматлари учун» и желает дальнейших успехов. Ваш коллектив

28.02.2019 Г.
Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан сохасида (ЎзР Президентининг 01.11.2017 й.даги ПК-3365-сонли карорига мувофик) кенг кўламдаги ўзгаришлар амалга оширилаётганлиги муносабати билан ЎзР ФА ПКФИда 1056,3 $ кийматли замонавий илмий-тадкикот курилмалари ва жихозлари харид килинди, институт биноси капитал таъмирланди, бу эса ўз навбатида институтнинг илмий –амалий фаолияти самарасини ошириш, шунингдек, илмий-тадкикий фаолиятда касб махоратига эга бўлган юкори малакали ёш кадрларни тайёрлаш имконини беради. Юкорида келтирилганлардан келиб чиккан холда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан Институт негизида ЎзР Фанлар академиясининг малакали кадрларини тайёрлаш максадида илмий-таълимий Кимё-биология марказини ташкил этиш таклифини киритилди ва таклиф ижобий кабул килинди. Мазкур марказнинг ташкил этилиши кимё-биология йўналишида таълим олаётган бакалаврлар ва магистрлар диссертация ишларининг ЎзР ФА академиклари ва етакчи олимлари билан бир каторда Тошкент шахридаги ОТМ ларнинг сохадаги профессор-ўкитувчилари рахбарлигида бажарилиши, улардан нафакат илм-фан йўналишида, балки хаётий тажрибаларидан хам ўрнак олишларига имконият яратилиши, талабаларнинг замонавий курилма ва ускуналар билан жихозланган институт лабораторияларда тажрибалар ўтказиш оркали малака ва кўникмалар хосил килишларини таъминлайди, деб ишонч билдирилди.

15.02.2019 Г.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2019 йилнинг 14-феврал куни солик тизимидаги янгилик ва ўзгаришларга багишланган семинар бўлиб ўтди. Семинарда Шайхонтохур туман Солик инспекцияси ходимлари иштирок этдилар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.12.2018 й. даги № ПK-4086 сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари хамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўгрисида” ги карори бўйича 2019 йилнинг 1 январдан бошлаб кўйидаги ўзгартиришлар бўйича тушунтиришлар берилди: -Пенсия жамгармасига фукароларнинг сугурта бадали яъни 8 фоизлик мажбурий ажратлари бекор килинди; -Шайсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб варакларига мажбурий бадалларнинг миrдори 0.1 фоиз этиб белгилаб кўйилди; -    Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солики 12 фоиз этиб белгилаб кўйилди. Семинар давомида ходимларни кизиктирган кўплаб саволларга солик инспекторлари конунчиликдаги меъёрий хужжатлар асосида жавоб беришди. Жумладан, ўкув-тўлов контракти тўгрисида, Сергели туманида курилаётган арзон уй-жойларни расмийлаштириш жараёнида ипотека кредити тўлаш тартиби бўйича тушган саволларга жавоблар олинди. Семинар бахс мунозараларга бой бўлди ва келгусида яна шундай семинарлар ўтказиш бўйича келишиб олинди.07.02.2019 Г.
В институте на регулярной основе проводится методологический семинар, касающийся интересных научных событий, фактов, открытий и др. Так, 6-февраля 2019 года состоялся методологический семинар на тему: “Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева” посвященный году празнования 150 –летия открытия таблицы Менделеева, в котором приняли участие как научные сотрудники Института, так и студенты Национального университета Узбекистана, Ташкентского Химико-технологического института, Института текстильной и легкой промышленности. Были заслушаны доклады д.х.н. Вахидовой, Н.Р., д.ф-м.н., проф. Оксенгендлера Б.Л., докторантов Мамасалиева У., Худайбердиева Ш., Эргашева К. Семинар вызвал большой интерес и одобрение участников.

Похожее изображение

21.12.2018 г.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки 
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров АН РУз.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,  доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 г.

17 декабря 2018 г. в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06-высокомолекулярные соединения. 

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади. 

19.03.2019 й.

2019 йил 18-март куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти Мехнат жамоасининг умумий  йигилиши бўлиб ўтди.
Йигилишда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти маъмурияти ва Касаба уюшмаси кўмитасининг 2018-2020 йиллар учун тузилган жамоа шартномасининг 2018-йилда бажарилиши тўгрисидаги  хисобот тингланди, мухокама этилди  ва коникарли деб бахоланди.
Йигилишда ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмаси кўмитаси раиси Ш.С. Жўраев иштирок этди ва хисобот юзасидан ўз фикрини билдириб, институт касаба уюшмаси кўмитасининг олиб бораётган ишларига юкори бахо берди.
Кенгаш иштирокчилари томонидан кун тартибига кўйилган бошка масалалар  хам кўриб чикилди. Жумладан, институтдаги иш ўринлари, ходимлар мехнат шароитларининг олиб борилган таъмирлаш ишларидан кейинги холати юзасидан мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича институт мухандисининг хисоботи тингланди ва мавзуга доир мухокамалар бўлиб ўтди. 
Шунингдек, "Энг яхши ихтиро" танловида иштирок этиш учун Институт томонидан  такдим этиладиган энг яхши ишланмалар саралаб олинди.
ЎзР Вазирлар махкамасининг 133-Ф сонли  карорига асосан, Институтда 2019 йилда ўтказиладиган "Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари" мавзудаги Республика анжуманини ташкил килиш бўйича  ташкилий кўмита таркиби сайланди ва тасдикланди.

11.03.2019 г.

Коллектив Института химии и физики полимеров АН РУз сердечно поздравляет Директора ИХФП АН РУз, академика Рашидову Сайёру Шарафовну с награждением за плодотворный труд в сфере науки, за огромный вклад в развитие страны высокой Государственной награды «Фидокорона хизматлари учун» и желает дальнейших успехов. Ваш коллектив


28.02.2019 г.

Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан сохасида (ЎзР Президентининг 01.11.2017 й.даги ПК-3365-сонли карорига мувофик) кенг кўламдаги ўзгаришлар амалга оширилаётганлиги муносабати билан ЎзР ФА ПКФИда 1056,3 $ кийматли замонавий илмий-тадкикот курилмалари ва жихозлари харид килинди, институт биноси капитал таъмирланди, бу эса ўз навбатида институтнинг илмий –амалий фаолияти самарасини ошириш, шунингдек, илмий-тадкикий фаолиятда касб махоратига эга бўлган юкори малакали ёш кадрларни тайёрлаш имконини беради. Юкорида келтирилганлардан келиб чиккан холда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан Институт негизида ЎзР Фанлар академиясининг малакали кадрларини тайёрлаш максадида илмий-таълимий Кимё-биология марказини ташкил этиш таклифини киритилди ва таклиф ижобий кабул килинди. Мазкур марказнинг ташкил этилиши кимё-биология йўналишида таълим олаётган бакалаврлар ва магистрлар диссертация ишларининг ЎзР ФА академиклари ва етакчи олимлари билан бир каторда Тошкент шахридаги ОТМ ларнинг сохадаги профессор-ўкитувчилари рахбарлигида бажарилиши, улардан нафакат илм-фан йўналишида, балки хаётий тажрибаларидан хам ўрнак олишларига имконият яратилиши, талабаларнинг замонавий курилма ва ускуналар билан жихозланган институт лабораторияларда тажрибалар ўтказиш оркали малака ва кўникмалар хосил килишларини таъминлайди, деб ишонч билдирилди.

15.02.2019 г.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2019 йилнинг 14-феврал куни солик тизимидаги янгилик ва ўзгаришларга багишланган семинар бўлиб ўтди. Семинарда Шайхонтохур туман Солик инспекцияси ходимлари иштирок этдилар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.12.2018 й. даги № ПK-4086 сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари хамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўгрисида” ги карори бўйича 2019 йилнинг 1 январдан бошлаб кўйидаги ўзгартиришлар бўйича тушунтиришлар берилди: - Пенсия жамгармасига фукароларнинг сугурта бадали яъни 8 фоизлик мажбурий ажратлари бекор килинди; - Шайсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб варакларига мажбурий бадалларнинг ми?дори 0.1 фоиз этиб белгилаб кўйилди; - Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солики 12 фоиз этиб белгилаб кўйилди. Семинар давомида ходимларни кизиктирган кўплаб саволларга солик инспекторлари конунчиликдаги меъёрий хужжатлар асосида жавоб беришди. Жумладан, ўкув-тўлов контракти тўгрисида, Сергели туманида курилаётган арзон уй-жойларни расмийлаштириш жараёнида ипотека кредити тўлаш тартиби бўйича тушган саволларга жавоблар олинди. Семинар бахс мунозараларга бой бўлди ва келгусида яна шундай семинарлар ўтказиш бўйича келишиб олинди.

07.02.2019 г.

В институте на регулярной основе проводится методологический семинар, касающийся интересных научных событий, фактов, открытий и др. Так, 6-февраля 2019 года состоялся методологический семинар на тему: “Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева” посвященный году празнования 150 –летия открытия таблицы Менделеева, в котором приняли участие как научные сотрудники Института, так и студенты Национального университета Узбекистана, Ташкентского Химико-технологического института, Института текстильной и легкой промышленности. Были заслушаны доклады д.х.н. Вахидовой, Н.Р., д.ф-м.н., проф. Оксенгендлера Б.Л., докторантов Мамасалиева У., Худайбердиева Ш., Эргашева К. Семинар вызвал большой интерес и одобрение участников.


21.12.2018 г.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров АН РУз.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,  доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 г.

17 декабря 2018 г. в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06-высокомолекулярные соединения.

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади.

28.11.2018 г.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти хузуридаги DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида техника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Р.Х. Мадиевнинг 02.00.06-"Юкори молекуляр бирикмалар", (техника фанлари) ихтисослиги буйича «Шуртан газ-кимё мажмуаси полиэтилен чикиндисини комплекс кайта ишлаш технологияси» (Комплексная технология переработки отхода полиэтилена Шуртанского газохимического комплекса) мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 3-декабрь соат 10.00 да УзР ФА ГЖФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

09.11.2018 г.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Р. Холтураеванинг  02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар” (кимё фанлари) ихтисослиги буйича «Гексаметилениминнинг n-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик-кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш буйича  Илмий семинар 2018 йил, 14-ноябрь соат 14.00 да УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг  мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

30.09.2018 г.


28-29 сентября 2018 года в Институте химии и физики полимеров АН РУз состоялся Узбекско-Казахский Симпозиум «Современные проблемы науки о полимерах».

Симпозиум посвящен году Узбекистана в Казахстане, 27-ми летию Независимости Республики Узбекистан.
Цель Симпозиума: Обсуждение современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах, интеграции науки, образования и производства полимерных препаратов и материалов.
Основные направления Симпозиума:
1.Функциональные полимерные системы. Фундаментальные и прикладные аспекты.
2. Наносистемы на основе синтетических и природных полимеров.
3. Наука о полимерах: проблемы интеграции образования, производства и пути их решения.

Задачи, определенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., выступлении Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева перед учеными на встрече в Институте химии растительных веществ АН РУз  06..04.2018 г. и др.директивные документы, связанные с развитием науки и образования свидетельствуют о огромном внимании, которое уделяет руководство страны развитию науки и подготовке высококвалифицированных научных кадров, их роли в обеспечении осуществляемых в стране широкомасштабных реформ.
Принимая во внимание вышеизложенное, с целью повышения эффективности научно-практической деятельности в области химии и физики полимеров в Узбекистане, представляет интерес укреплять взаимосвязи с учеными Центрально-азиатском регионе.
С целью укрепления сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в плане подготовки и представления научному сообществу наших республик своих достижений, совместных научных проектов, как на двусторонней основе, так и с участием коллег из других стран, организации стажировок одаренных молодых кадров в ведущих научных центрах и др. и был проведен настоящий Симпозиум.
В работе симпозиума было заслушано 23 пленарных доклада, по материалам симпозиума подготовлен и издан сборник, состоящий из 70 тезисов ученых Казахстана и Узбекистана.
Представленные на симпозиуме пленарные доклады, активное обсуждение заслушанных докладов, выступления участников в прениях позволили сделать вывод о том, что представленные в программе симпозиума пленарные доклады охватывают наиболее актуальные проблемы в области науки о полимерах, проблемы нанохимии, нанофизики, нанотехнологии, а также перспективы применения полимерных материалов в различных отраслях промышленности и проблеме образования в области науки о полимерах в наших республиках.
В ходе обсуждения пленарных докладов отмечается высокий уровень работ, значимость научных докладов и дискуссий, позволивших ознакомиться с последними достижениями ведущих ученых Казахстана и Узбекистана, работающих в различных направлениях науки о полимерах.
 При обсуждении перспективы развития современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах за круглым столом была отмечена необходимость интеграции науки, образования и производства в Центрально-азиатском регионе и целесообразность сделать узбекско - казахский симпозиум традиционным, что может внести достойный вклад в дальнейшее развитие экономики наших стран.

Исходя из вышеизложенного, единогласно принято заключение симпозиума:
1. Отметить, что Оргкомитетом Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах», посвященного году Узбекистана в Казахстане, 27-ми летию Независимости Республики Узбекистан проведена большая организационная работа, позволившая провести Симпозиум на высоком научном и организационном уровне.
2. Одобрить предложение 1-ого Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах» о целесообразности развития будущего перспективного сотрудничества и утверждении его традиционным и проведении его раз в два года.
3. Считать чрезвычайно актуальными направления фундаментальных и прикладных исследований в области науки о полимерах, в том числе нанохимии, нанофизики и нанотехнологии, и в будущем эти исследования следует активнее развивать в направлении их практического применения в различных отраслях народного хозяйства.
4. Объединить усилия ученых Узбекистана и Казахстана, работающих в области химии, физики и технологии полимеров путем заключения договоров о сотрудничестве, совместных грантов, публикаций, монографий, организации совместных лабораторий, научных центров.
5. представить заключение Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах» в редакцию Узбекского химического журнала для публикации.


21.12.2018 й.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,             доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 й.

17 декабря в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06.-высокомолекулярные соединения

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади.

28.11.2018 й.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти хузуридаги DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида техника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Р.Х. Мадиевнинг 02.00.06-"Юкори молекуляр бирикмалар", (техника фанлари) ихтисослиги буйича «Шуртан газ-кимё мажмуаси полиэтилен чикиндисини комплекс кайта ишлаш технологияси» (Комплексная технология переработки отхода полиэтилена Шуртанского газохимического комплекса) мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 3-декабрь соат 10.00 да УзР ФА ГЖФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

09.11.2018 й.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Р. Холтураеванинг  02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар” (кимё фанлари) ихтисослиги буйича «Гексаметилениминнинг n-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик-кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш буйича  Илмий семинар 2018 йил, 14-ноябрь соат 14.00 да УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг  мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

Каттаев Нуритдин Тураевичнинг 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.04 – Физик кимё ихтисосликлари буйича «Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари»мавзусидаги кимё фанлари доктори (DSc) диссертациясининг ?имояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти ?узуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик Илмий кенгашнинг 2018 йил 27 июль соат 10:00 даги мажлисида булиб утади.
Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б-уй, Полимерлар кимёси ва физикаси институти. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61.

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Т. Каттаевнинг 02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар”, 02.00.04–“Физик кимё” (кимё фанлари) ихтисосликлари бўйича «Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 19 июнь соат 14.00 да УзР ФА ПКФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.


ЎзР ФА ПКФИ директори,
DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01
ихтисослашган кенгаш раиси,
ЎзР ФА академиги, к.ф.д., проф. С.Ш.Рашидова

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения приема квалификационных экзаменов» согласно Постановления Президиума ВАК при КМ РУ № 195/6 от 31.01.2013 г. экзаменационная комиссия  ИХФП АН РУз установила дату сдачи квалификационных экзаменов 21 февраля 2018г (время проведения с 14.00 по 17.00):
1.    Гуломовой Ироды Ботиржоновны - соискателя ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения
2.    Холтураевой Норой Рузматовны - соискателя ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения

Директор ИХФП АН РУ,
Председатель Научного совета
DSc.27.06.2017.FM/K7T.36.01    Рашидова С.Ш.

Диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосидаги Бир марталик илмий кенгашнинг 2017 йил 28 декабрь куни соат 14:00 да мажлисида булиб утади.
(5-кават конференц зал)

Тадкикотчи Долгов Валентин Вадимовичнинг 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология «Полиэтилен билан монтмориллонит асосида оловбардош нанокомпозитлар шаклланишининг узига хос хусусиятлари, хоссалари ва тузилиши» мавзусидаги кимё фанлар буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши химояси.

Илмий рахбар Ашуров Нигмат Рустамович техника фанлари доктори, профессор
Оппонентлар:
1. Рўзимурадов Олим Нарбекович кимё фанлари доктори, УзР Фан ва технологиялар агентлигининг рахбари.
2. Милушева Ракия Юнусовна кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим. Иш бажарилган ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
3.Турли масалалар.
Илмий котиб, к.ф.д., к.и.х.   Вохидова Н.Р.

2017 йил 19 декабрь куни соат 14:00да Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида тадкикотчи Кличева Оля Бахтияровнанинг «О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва кулланилиши» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича докторлик (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши химояси.

Илмий рахбар кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш.
Оппонентлар:
1. Каримов А.К. к.ф.д., профессор.
2. Кадирханов М.Р., к.ф.н. доцент.
3. Иш бажарилган ташкилот: Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

Азимов Жуманазар Тургуновичнинг «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган мухитлардаги молекуляр механизмлари» мавзусидаги физика-математика фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2017 йил 14 декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )


Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» (кимё фанлари) мавзусидаги фан доктори (DSс) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгашнинг 2017 йил “1” декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )
 Рецензентлар:
1. Акбаров Х.И. к.ф.д., профессор.
2. Холмуминов А.А. ф-м.ф.д., профессор.
3. Иш бажарилган ташкилот: Наманган мухандислик - технология институти.
Илмий котиб, к.ф.н.  Усманова М.М.

2017 йил 16 ноябрь соат 10:00 ва 13:00 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T/36.01 ракамли Илмий кенгаш кошидаги бир марталик илмий семинар йигилишининг мажлиси булади.

Валентин Вадимович Долговнинг «Ёнгинга чидамли полиэтилен/монтмориллонит нанокомпозитларининг шаклланиш хусусиятлари, тузилиши ва хоссалари» мавзусидаги 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология ихтисосликлари буйича кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун такдим этган диссертация ишининг мухокамаси.
Рецензентлар:
1.Рузимурадов О.Н. к.ф.д.
2.Милушева Р.Ю. к.ф.н., к.и.х.
3.Иш бажарилган ташкилот: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
Илмий котиб, к.ф.н., к.и.х.   Усманова М.М.

Азимов Жуманазар Тургуновичнинг «Хитозан полимерининг реакцион кобилиятини конденсацияланган мухитлардаги молекуляр механизмлари» мавзусидаги 01.04.06–полимерлар физикаси (физика-математика фанлари) ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология (физика-математика фанлари) ихтисосликлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси.
Илмий маслахатчи: ф.м.ф.д., проф. Б.Л. Оксенгендлер
Илмий семинар илмий котиби, ф.-м.ф.н. Иванова Е.К.

Каримов Махмуд Муратович автореферат диссертации доктора химических наук (DSc)
“Получение, исследование физико-химических свойств и областей применения  карбоксилсодержащих полимеров” 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения (химические науки)

2017 йил 24 октябрь куни соат 1000 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш хузуридаги Илмий семинарнинг навбатдаги йигилиши утказилади.

Тадкикотчи Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича докторилик (DSe) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси.
Рецензентлар:
1. Акбаров Х.И. к.ф.д., профессор.
2. Холмуминов А.А. ф-м.ф.д., профессор.
3. Иш бажарилган ташкилот: Наманган мухандислик - технология институти.
Илмий котиб, к.ф.н.  Усманова М.М.
Йўлдошов Шерзод Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси хакида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоги номи): «Микрокристаллик ва кукунсимон целлюлоза асосида уйи ковушкокли карбоксиметилцеллюлозани олиниши, хоссалари ва ишлаб чикариш
технологияси», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёси ва технологияси.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган раам: B2017.1.PhD/T1.
Илмий рахбар: Саримсоков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори,

профессор.
 Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси фанлар

Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
 ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Ўзбекистон Республикаси

фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти,

DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01.
 Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор;

Хайитметова Саида Богижоновна, техника фанлари номзоди.

2017 йил 24 сентябрь куни соат 1400 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш хузуридаги Илмий семинарнинг навбатдаги йигилиши утказилади.
Тадкикотчи Кличева Оля Бахтияровнанинг «Bombyx mori О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва кулланилиши» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация мухокамаси.
Илмий рахбар кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш.
Оппонентлар:
4. Долимова Г.Н. к.ф.д.
5. Каримов А.К. к.ф.д., профессор. Иш бажарилган ташкилот: Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
6. Турли масалалар.
Илмий котиб, к.ф.н.   Усманова М.М.

Йўлдошов Шерзод Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси хакида эълон
I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоги номи): «Микрокристаллик ва кукунсимон целлюлоза асосида куйи ковушкокли карбоксиметилцеллюлозани олиниши, хоссалари ва ишлаб чикариш технологияси», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёси ва технологияси.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.1.PhD/T1.
Илмий рахбар: Саримсоков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01.
Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор; Хайитметова Саида Богижоновна, техника фанлари номзоди.
Етакчи ташкилот: Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти.
Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик.
Илмий кенгаш раиси     Рашидова С.Ш.
Илмий кенгаш илмий котиби    Вохидова Н.Р.
Илмий рахбар        Саримсоков А.А.
Тадкикотчи            Йўлдшов Ш.А.

Автореферат диссертации доктора философии. Каримов Сардорбек Хожибоевич "Привитая сополимеризация акриловых мономеров с коллагеном и фиброином"  02.00.06 – высокомолекулярные соединения.

 Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по техническим наукам.

Йулдошов Шерзод Абдуллаевич “Получение, свойства и технология производства низковязкой карбоксиметилцеллюлозы на основе микрокристаллической и порошковой целлюлозы”. 2.00.05 –химия и технология целлюлозы и целлюлозно-бумажного производства.

Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» (кимё фанлари) мавзусидаги фан доктори (DSс) диссертация ?имояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ра?амли Илмий кенгашнинг 2017 йил “1” декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент ша?ри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )

Karimov Makhmud Muratovich doktorlik dissertatsiyasi (dsc) avtoreferati “Karboksil guruhi tutgan polimerlarni olish, ularning fizik-kimoviy khossalarini va ko'llanilish sohlarini o'rganish” 02.00.06 – yukori molekulyar birikmalar (kimo fanlari)

yuklab olish


"Kam yopishqoqligi ishlab chiqarish, xususiyatlarini va texnologiya olish: Sentabr 8, konferentsiya zalida soat 10:00 da 2017 g o'zini-izlovchi Yuldoshova Sherzod Abdullevicha mavzuning dissertatsiyasini muhokama qilish Fan DSc.27.06.2017.FM/K/T/03.01 kengashi ilmiy seminar bo'lib o'tadi kimyo va tsellyuloza xamiri va qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi - falsafa texnika fanlari ichida (fanlari nomzodi), mutaxassisligi 02.00.05 doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim karboksimetilseluloz va mikrokristalin tsellyuloza kukun ", asoslangan.2017 yil 19 sentyabr EBLD 10 00 ha ЎzR FA Polimerlar kimosi alayhi fizikasi instituti anzhumanlar zalida DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 rakamli ilmy Kengash koshidagi ilmy seminarning yi? Ilishev ha MM Karimovning "karboksil guruh tutgan polimerlarni olish, ularni fizik kimovy hossalarini VA oўllanish sohalarini ўrganish» m avzusidagi 02.00.06 - Yukorimolekulyar birikmalar ihtisosligi bўyicha Kimo fanatlar bўyicha shifokor (DSE) ilmy darazhasini olish Uchun takde etgan Doktorlik dissertatsiyasi ishining muhokamasi.


dissertatsiya mualliflik fanlari nomzodi. Karimov Sardorbek Hozhiboevich 02.00.06 "kollagen va fibroin bilan akril monomerlarning emlash kopolimerizasyon" - yuqori molekulyar og'irligi birikmalar. yuklab olish


muhandislik fanlari ichida dissertatsiya mualliflik PhD (PhD). Yuldoshov Sherzod Abdullaevich "kam yopishqoqligi karboksimetilselluloza va mikrokristalin tsellyuloza kukun uchun tayyorlash, xususiyatlari va ishlab chiqarish texnologiyasi". 2.00.05, O'p va pulpa texnologiyasi va tsellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish. yuklab olish"Sanoati innovatsion rivojlantirishga polimer ilm-fan va ta'lim integratsiyasini chuqurlashtirish" Respublika konferensiya tashkiliy qo'mitasi Agar 2017 yilning 10 noyabr kuni o'tkaziladi konferensiyada ishtirok etishga taklif. Konferensiya maqsadi


Konferentsiya tahlil va asosiy natijalarini mumkin integratsiya karatilgan va iqtisodiyotning ta'lim va innovatsion rivojlantirish, polimer fan sohasida amaliy tadqiqotlar.
konferentsiya mavzular


ilmiy dastur ustuvor polimer kimyo, fizika va texnologiya nanopolymeric tizimlari joylari, shuningdek, asosiy yakunlari amalga oshirilishini o'z ichiga oladi va plastik mahsulotlar va materiallar, ta'lim va tarbiya ichki ishlab chiqarish tarmoqlarida amaliy tadqiqotlar.


konferensiyaning asosiy yo'nalishlari:

- sintezi, tuzilishi, xossalari va polimer materiallar ishlab chiqarish texnologiyasi;

- polimer fan sohasida ta'lim;

- polimer sanoatni innovatsiyalar asosida rivojlantirishning fan va ta'lim integratsiyasi.


tashkiliy qo'mitasi taklifiga binoan yalpi ma'ruzalar konferentsiya dasturi, shuningdek, og'zaki va afishada prezentatsiyalar kiritilgan bo'ladi.


100128 Toshkent ko'cha: (2-sahifalarida) materiallari tezislar yuborish kerak konferensiyada ishtirok etish uchun xohlovchilar, quyidagi manzilda Tashkiliy qo'mitasiga 15 avgust 2017 oldin ilova shaklida muvofiq tuzilgan. A.Kadyri 7b, Fanlar IHFP o'zbek akademiyasi.


E-mail: polymer@academy.uz, carbon@uzsci.net


Aloqa shaxslar Ataxanov A.A. va Nurgaliev I.N., telefon 241-85-94

copyright 2007 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian