englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

Yangiliklar


01.09.2019 й.

2019 йилнинг 29-августида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси инситутида Ўзбекистон Республикаси мустакиллигининг 28-йиллигига багишланган кенгайтирилган Илмий кенгаш мажлиси ўтказилди. Йигилишда Ўзбекистон Миллий университети фалсафа фанлари доктори, профессор Махмудова Г.Т. иштирок этиб, мамлакат мустакиллиги, Республика тараккиёти йўлида амалга оширилаётган ислохатлар ва Ўзбекистон олимларининг эришаётган ютуклари хакида сўзлади. Кун тартибига кўйилган масалалар юзасидан Мониторинг гурухи раиси, т.ф.д. Сарымсаков А.А., сўзга чикди ва ЎЗР ФА ПКФИ ёш илмий ходимлари ўртасида ўтказилган “Энг яхши макола” танловида 1, 2 ва 3 ўринларни эгаллаган голибларни эълон килди. Йигилиш нихоясида Институт директори, академик Рашидова С.Ш. йигилганларни мустакиллигимизнинг 28-йиллик байрами билан самимий табриклаб, эзгу тилакларни билдирди. .


20.08.2019 й.

2019 йилнинг 19-августида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти директори хузурига хар хафталик ишлаб чикариш йиuилиши ўтказилди. Йигилишда Инстиут маъмурияти, лаборатория мудирлари ва лойиха рахбарлари иштирок этдилар. Мажлисни институт директори, С.Ш. Рашидова олиб борди. Йи?илиш раиси ўз нуткида Ўзбекистон Республикаси конунчилигидаги илмий ходимлар манфаатларига таалукли бўлган янгиликлар ва исло?атлар ?акида ахборот берди. Ижро интизомига алохида эътибор каратилди. Институт ходимлари учун етарли иш шароитларини яратиш, Инситут фаолияти самарадорлигини яхшилаш масалалари мухокама ?илинди. Жорий йилнинг 26-27 сентябр кунлари ўтказилиши режалаштирилаётган Ўзбек-Россия Микросимпозиумига тайёргарлик ?а?ида масъул шахсларнинг ахбороти тингланди. Йигилишда Ўзбекистон Республикаси Мустакиллик кунининг 28-йиллигига ба?ишлаб ўтказиладиган Тантанали Илмий кенгашнинг кун тартиби белгиланди. Мазкур йигилиш 2019 йилнинг 29-августида ўтказилиши режалаштирилмокда. .


17.08.2019 й.

Хукумат карорида биноан 15-30 август кунлари Республиканинг барча худудларида ободлантириш ва тозалик ойлиги утказилади. 17-18 август кунлари Узбекистон Фанлар академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси Институтида хашар булиб утди.
Узбекистонда оммалий хашар анънавий равишда 1 сентябрь  - Мустакиллик куни арафасида утказлади.

29.07.2019 й.
2019 йил 27 июль куни Вазирлар Махкамаси хузуридаги “Эл-юрт умиди” жамгармаси томонидан вазирликлар ва идоралар, ма?аллий давлат бош?аруви органлари учун ташкил этилган 2 стипендия танлови голибларини такдирлаш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистоннинг профессор ва ўкитувчилари, олий таълим муассасалари, турли вазирлик ва идоралар рахбарлари хам иштирок этдилар. Ушбу талбирда “Эл-юрт умиди” жамгармасининг 2 стипендия танлови голиби – ЎзР Фанлар академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий ходими Пирниязов Кудрат сертификат билан такдирланди. Табриклаймиз Кудрат Кадабоевич!

23.07.2019 й.
2019 йилнинг 22-июль куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва изикаси институти рахбари ва масъул ходимларининг йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишга Институт директори, академик Рашидова С.Ш. раислик килди. Йигилиш раиси, академик С.Ш. Рашидова йигилишни очик деб эълон килди ва ўтган хафта мобайнида институт фаолияти, илмий ходимлар манфаатларига тегишли бўлган конунчиликдаги янгиликлар хакида ахборот берди. Жумладан, 2019 йилнинг 19 июль куни кабул килинган ЎзР Вазирлар махкамасининг №606-сонли “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўгрисида” ги карори хамда мазкур карорга илова килинган “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш тартиби тўгрисидаги низом” хакида батафсил сўзлади. Мазкур карорга ЎзР ВМ нинг 2017 йил 22-майдаги 304-сонли карори билан тасдикланган “Олий ўкув юртидан кейинги таълим тўгрисидаги низом”га киритилаётган ўзгартириш ва кўшимчалар илова килинганлиги хакида алохида тўхталди. Т.ф.д., проф. А.А. Саримсаков ўз нуткида Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни максадли тайёрлаш масаласининг долзарблиги, мазкур йўналишда олиб борилаётган ишлар, шу жумладан, 2020 йилда ўтказилиши режалаштирилаётган Республикамиздаги ёш олимларнинг полимерлар хакидаги фан сохасида билимларини ошириш ва мустахкамлаш максадига йўналтирилган анжуман хакида сўзлади. Кун тартибига кўйилган масалалар юзасидан илмий котиб в.б. Б. Карабаева ахборот берди. Жумладан, 2019-йилда ўтказиладиган анжуманлар учун кабул килинаётган тезислар хакида маълумот берилди. Йигилишда Институт илмий журналини чоп килиш, 2019 йилда ўтказиладиган Ўзбек-Россия Симпозиуми, Ўзбекистон республикаси мустакиллигининг 28-йиллигига багишланган Республика анжумани режалари мухокама килинди. Кадрлар бўлими инспектори Н. Каландарова Институт ходимларининг ишга келиши ва кетиши бўйича маълумот берди. Н. Каландаровага инситутда ўрнатилган СКУД назорат тизими (расмга каранг) бўйича хар ой охирида ахборот бериш топширилди.

11.07.2019 й.
11 июля 2019 г. состоялся очередной Ученый Совет ИХФП АН РУ, на данном Ученом Совете были обсуждены следующие вопросы: 1. Информация о Постановлении Президента РУз №ПП-4387 “О мерах государственной поддержки дальнейшего развития математического образования и науки, а также коренного совершенствования деятельности Института математики имени В.И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан” от 09.07.2019 г. (академик Рашидова С.Ш.) 2. Обсуждение исполнения решений, указов, писем вышестоящих учреждений, приказов, решений руководства Института и осуществление контроля над их выполнением. (Карабаева Б.). 3. Информация о результатах мониторинга деятельности докторантов и самостоятельных соискателей, проведенной группой мониторинга и комиссией АН РУз (проф. Сарымсаков А.А.). 4. Об обсуждении проектов “Закона о науке” и материалов, касающихся поддержки науки (Сарымсаков А.А.). 5. Информация по вопросам использования СКУД (Ким В.В., Аббасов У., Каландарова Н.). 6. Обсуждение учреждения научного журнала (Сарымсаков А.А.). 7. Обсуждение научно-организационных вопросов по мероприятиям, запланированных в 2020 году (Сарымсаков А.А.).


01.07.2019 г.
День рождения Ученого секретаря, председателя профсоюзного комитета Усмановой Манзуры Махмудовны! Глубокоуважаемая Манзура Махмудовна! Сердечно поздравляем Вас с днем рождения - 70 летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них. с днем рождения! Коллектив Института.

24.06.2019 Г.
Институт химии и физики полимеров Ан РУз выиграл Международный проект совместно с Белорусским Государственным Университетом (ГП "Унитехпром") "Создание полимерных форм лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний на основе наночастиц селена -стабилизированных на биоразлагаемых полимерных подложках природного происхождения" Научный руководитель: проф. Сарымсаков А.А. (область научных интересов: Полимерные формы лекарственных средств и изделий медицинских медицинского назначения).06.06.2019 Г.
06.06.2019 г. C 3-5 июня сотрудник ИФХА ПН РУз был в командировке в г. Москва (Россия) в Московский Государственный Университет им. Ломоносова для участия в семинаре с докладом по результатам докторской диссертационной работы “Компьютерное моделирование структура-свойство хитозана и его производных”. 3 июня была проведена встреча с проф. Яровлавовым А.А. на кафедре высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ. 4 июня на физическом факультете была встреча с д.ф.-м.н., проф. Потемкином И.И. кафедры физики полимеров и кристаллов и лаборатории полимерных систем и мягких сред. В 17:00 состоялся семинар, на семинаре приняли участие сотрудники кафедры физики полимеров и кристаллов и лаборатории физической химии полимеров, бакалавры, магистры и аспиранты кафедры, и сам Алексей Ремович. Вопросы были по методу расчетов и относительно приложения в плане эксперимента.После семинара была беседа с к.х.н. Жоховой Н.И. (Физический факультет, Отделение физики твердого тела, Кафедра физики полимеров и кристаллов).


25.04.2019 Г.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14-июлдаги ПК-3855-сонли “Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўгрисида” ги карорининг ижросини таъминлаш доирасида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти “Ўзбекипагисаноат” ассоциацияси билан фаол хамкорлик олиб бормокда.

Мазкур хамкорлик доирасида катор тадбирлар амалга оширилимокда, жумладан Инстиутда ишлаб чикилган “Купрумхит”, “Нанохитозан”, “Аскорбат хитозан”, “Наноаскорбат хитозан”, “Полиардез” хамда ва “ЦелАгрип” препаратларининг ипакчилик саноатида кўлланилиши ижобий натижалар бермокда.2019 йилнинг 18-20 март, 11-14 апрел ва 11-14 май кунлари ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг етакчи илмий ходими, т.ф.д. Х.Э. Юнусов ва кичик илмий ходимлар А.Т. Абдурасулов, И.К. Бекчанов Сурхондарё вилояти, Термиз туманидаги “Узбекипаксаноат” уюшмасига карашли “INTER SILK PRO” МЧЖ корхонасида хизмат сафарларида бўлдилар. Улар томонидан ипак куртига тушиши мумкин бўлган турли (сарик (желтуха), курт танасидаги кичик доглар(пебрина), септицемия, мускардина, замбуруг касаллиги (грибок),нимжонлик (чахлость)) касалликлари туфайли ипак куртининг зарарланиши, унда иштаханинг йўколиши, безовталаниши, нимжонланиши, ўсишдан тўхташининг олдини олиш максадида Инстиутда ишлаб чикилган биологик фаолликни таъминловчи, дезинфекцияловчи препаратлар билан ишлов бериш амалга оширилди.

2019 йил 18-20 март кунлари ипак курти бокиладиган хоналар кассеталар ва ипак ўровчи полимер сеткаларга “Полиардез” хамда “ЦелАгрип” эритмалари билан ишлов бериди. Шунингдек, Термез тумани, Янгиарик СИУ ?орахон ма?алласидаги 3 – сон ?уртхонага тегишли хоналарда ва курт етиштириладиган кассеталар устида дезинфекциялаш ишлари олиб борилди. Термез шахри, Шифокорлар махалласидаги 2 –сон куртхона “Полиардез” эритмаси билан ва кассеталар “ЦелАгрип” эритмаси билан Термез тумани, Янгиарик СИУ, “Корахон” махалласидаги 3–сон куртхона хоналар ва кассеталар, пилла ўровчи сеткалар “Полиардез” эритмаси билан дезинфекция килинди.Мазкур куртхоналарда бокиладиган ипак курти озугаларига “Купрумхит”, “Нанохитозан”, “Аскорбат хитозан”, “Наноаскорбат хитозан” препаратларининг эритмалари билан ишлов берилди. Мазкур препаратлар кунига 2 махал тўгридан-тўгри пилла rуртига сепилганда уларда иштахани яхшиланиши, харакатчан бўлиши кузатилди ва нохуш холатлар аникланмади. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ипак курти бокилиши давомида ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ишлаб чикилган биологик фаол ва дезинфекцияловчи препаратлар эритмалари билан ишлов берилиши натижасида ишлов берилмаган назорат намуналарга нисбатан 20 % кўп пилла хосили олинганлиги кайд этилди.


15.04.2019 Г.
Уважаемые коллеги!

Организационный комитет Республиканской конференции «Современные проблемы науки о полимерах» приглашает Вас принять участие в работе Симпозиума, который состоится в Ташкенте 31.10.2019-01.11.2019 года в Институте химии и физики полимеров АН РУ (г.Ташкент, ул. А.Кадыри, 7б).

Конференция посвящена 28-ти летию Независимости Республики Узбекистан и году активных инвестиций и социального развития.

Цель Конференции: Обсуждение современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах, интеграции науки, образования и производства полимерных препаратов и материалов.

Основные направления Симпозиума:
1. Теоретические аспекты макромолекулярных систем.
2. Синтез, структура, свойство полимерных и полимерных композиционных материалов.
3. Современные аспекты формирования и функционирования полимерных систем. Нанотехнология и новые полимерные материалы.
4. Роль инноваций и коммерциализации в развитии полимерной индустрии.
5. Проблемы повышения эффективности образования в науке о полимерах.

Тезисы докладов направляются в оргкомитет до 30 августа 2019 г.по адресу: г. Ташкент 100128 ул. А.Кадыри 7б, ИХФП АН РУз.
e-mail: polymer@academy.uz

СКАЧАТЬ ЦИРКУЛЯР КОНФЕРЕНЦИИ


29.03.2019 Г.
C начала 2019 г. согласно проводимым научным исследованиям по выполняемым фундаментальным, ГНТП и инновационным грантам опубликованы следующие научные публикации:
Статьи:

1. Асракулова Д.И., Рашидова С.Ш., Вохидова Н.Р., Эшова Х.С. Бодринг илдизини meloidogyne arenaria нематодаси билан зарарланиш интенсивлигига хитозан асосида тайёрланган полимер таркибли препаратларнинг таъсири “Агро илм” журналида чоп этиш учун макола кабул килинди. 2. Кудышкин В.О., Абрарова З.М., Рашидова С.Ш. «Получение акриловой кислоты из акрилонитрила и синтез суперабсорбентов на ее основе»//Химическая технология – М.: Наука и технологии нашриёти. 2019. - №2. – С.59-63. Theoretical Foundations of Chemical Engineering» журналига илова. Springer. DOI: 10.31044/1684-5811-2019-20-2-59-63. 3. Норбаев С.У., Нургалиев И.Н., Рашидова С.Ш. Компьютерное моделирование структуры хитозана// Вестник НУУ, 2019 (тайёрланган) 4. Нургалиев И.Н., Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. Моделирование образования наночастиц хитозана методом ионотропного гелеобразования // Ўзб. кимё. журн., 2019 (тайёрланган) 5. Klicheva O.B., Nurgaliev I.N., Rashidova S.Sh. Obtaining N-carboxymethylchitosan nanoparticles by method of precipitating coacervation (Хитозан ва N-карбоксиметилхитозан нанозаррларини чўктирувчи коацервация усулида олиш) // Фанлар Академияси маърузалари, 2019 (тайёрланган). 6. А.А. Атаханов, Б.Н. Мамадиёров, И.Х. Турдикулов, М.К.Саидмухаммедова, С.Ш. Шахобутдинов. Исследование структуры и свойств композиционных пленок на основе полиэтилена и модифицированных форм целлюлозы // Ж. “Композиционные материалы”, 2019. (принята в печать, будет опубликовано в №1). 7. А.А. Атаханов, Б.Н. Мамадиёров, М.М. Кузиева, С.М. Югай, С. Шахобутдинов, Н.Ш. Ашуров, М. Абдуразаков. Сравнительные исследования физико-химических свойств и структуры хлопковой целлюлозы и ее модифицированных форм // Ж. «Химия растительного сырья», Барнаул, Россия, 2019. (принята в печать, будет опубликовано в №3) 8. Kh.E. Yunusov, A.A. Sarymsakov, Shukurov A.I.,S.Sh. Rashidova // Obtaining of Thin Ophthalmic Polymer Films // Journal Research and Development in Material Science,. 2019. Volume -10, Issue -1, pp. 81-84. RDMS.000726. DOI:10.31031/RDMS.2019.09.000726, (IF-0,82 for 2017-2018 in (14) Academic resource Index ResearchBip). 9. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. //Пролонгированная форма глазных лекарственных пленок // УзМУ хабарлари журнали, 2019, с. 10. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Рашидова С.Ш. //Пролонгированные формы лекарственных средств, 2019, (Макола тайёрланди). 11. Сарымсаков А.А., Шукуров А.И., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. //Противовирусная биорастворимая полимерная глазная лекарственная пленка, 2019,(Макола тайёрланди). 12. Х.Э. Юнусов, А.А. Сарымсаков, Ф.М.Туракулов, С.Ш. Рашидова //Натрий-карбоксиметилцеллюлоза как стабилизатор наночастиц селена, 2019 г., Фармацевтический журнал, Стр. (Макола кабул килинган). 13. Юнусов Х.Э.,Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш. // Синтез и физико – химические свойства наночастицселена, стабилизированных раствором Nа – карбоксиметилцеллюлозы // журнала «Ввысокомолекулярные соединения», 2019. (макола тайёрланди). 14. Наровлянский А.Н., Мезенцева М.В., Суетина И.А., Руссу Л.И., Иванова А.М., Полосков В.В., Изместьева А.В., Оспельникова Т.П., Саримсаков А.А., Ершов Ф.И. Цитокин – регулирующая активность противовирусного препарата ЦелАгрип в перериваемых в клеточных линиях лимфом беркитта. Журнал “Вопросы вирусологии” (Россия), IP 0,18 (Scopus), РИНЦ-0,64.

Тезисы Республиканских и международных конференций:

1. Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. «Наноструктурные полимеры хитозана Bombyx mori», «Поликонденсационные процессы и полимеры» мавзуидаги I-Коршак Бутунроссия халкаро анжумани, Москва - Р-56 , с.117 2. Кличева О.Б., Рашидова С.Ш. «Получение нановолокон карбоксиметилхитозана Bombyx mori методом электоспининга, «Поликонденсационные процессы и полимеры» мавзуидаги I-Коршак Бутунроссия халыаро анжумани, Москва, с.96 3. Milusheva R.Yu., Rashidova S. Sh. New biomedical aspects of Bombyx mori nanochitosan “International Conference on Material Science and Nanotechnology(ICMSN 2019)” Paris, France, September 17-18, 2019. 4. Мамасолиев У.М., Вохидова Н.Р., Юсупова М.Н., Рашидова С.Ш. Инсектицид хоссали сукцинат хитозан синтези.//кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйкунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019.19 март.(4-бўлимга кабул килинган). 5. Кличева О.Б., Фахрутдинов М.З., Рашидова С.Ш. Применение карбоксиметилхитозана Bombyx mori для капсулирования семян овоще-бахчевых культур // Кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйгунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019. 19 март (4-бўлимга кабул килинган). 6. Пирниязов К.К., Рашидова С.Ш. Влияние наноаскорбата хитозана на рост и развитие семян пшеницы// Кишлок хўжалиги экинларини зарарли организмлардан уйкунлашган химоя килишнинг хозирги холати ва истикболлари. Халкаро илмий-амалий анжуман. 2019. 19 март (4-бўлимга кабул килинган). 7. Нургалиев И.Н., Рашидова С.Ш. Многомасштабное моделирование и прогнозирование свойств хитина и хитозана // I Коршаковская Всероссийская с международным участием конференция «Поликонденсационные процессы и полимеры», Москва, 18–20 февраля 2019 г., С 119. 8. Б.Л.Оксенгендлер, Н.Р.Ашурова С.Е.Максимов, И.Н.Нургалиев, О.В.Карпова, В.Ю.Соколов, Ж.Т.Азимов. Роль органической компоненты в процессах радиационной деградации перовскитных солнечных ячеек. «Nuclear and Radiation Physics and Materials» Халкаро анжумани учун тайёрланган маърузалар тезиси (NRPM 2019) (2019 й., 17-20 июн Ереван ш.). 9. Б.Л.Оксенгендлер, Н.Р.Ашуров, С.Е.Максимов, Ж.Т.Азимов, В.Ю.Соколов, И.Н.Нургалиев, О.В.Карпова Ионно-стимулированная десорбция с фрактальных поверхностей неметаллических твёрдых тел./ "Взаимодействие ионов с поверхностью" 24-Халкаро анжумани Материаллар тўплами учун тайёрланган маърузалар тезиси (ВИП-2019) (2019 й. 19-23 август, Москва ш.). С.1-4. 10. З.М.Абрарова, В.О.Кудышкин, С.Ш.Рашидова «Перспективные материалы на основе акриловых мономеров» I Коршаковская Всероссийская с международным участием конференция «Поликонденсационные процессы и полимеры» М.: ИНЭОС. Февраль 2019. 11. Шукуров А.И., Сарымсаков А.А., Юнусов Х.Э., Рашидова С.Ш. Технология производства биоразлагаемых противовирусных пленок на основе натрий - карбоксиметилцеллюлоза. (анжуман учун тезис тайёрланди) 12. Абдурасулов А.Т., Сатторов М.Э., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш. Хитозан асосида металлокомплекслар олиш технологиясини ишлаб чикиш ва уларнинг биологик фаол хоссаларини ўрганиш (Институт защиты растений, Межд. Конференция, 19 марта 2019 г.) 13. Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А., Рашидова С.Ш. Синтез и физико– химические свойства наночастиц селена, стабилизированных раствором Nа– карбоксиметилцеллюлозы., Ташкент, 2019, (Тезис тайёрланди).

19.03.2019 Г.
2019 йил 18-март куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти Мехнат жамоасининг умумий йигилиши бўлиб ўтди. Йигилишда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти маъмурияти ва Касаба уюшмаси кўмитасининг 2018-2020 йиллар учун тузилган жамоа шартномасининг 2018-йилда бажарилиши тўгрисидаги хисобот тингланди, мухокама этилди ва коникарли деб бахоланди. Йигилишда ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмаси кўмитаси раиси Ш.С. Жўраев иштирок этди ва хисобот юзасидан ўз фикрини билдириб, институт касаба уюшмаси кўмитасининг олиб бораётган ишларига юкори бахо берди. Кенгаш иштирокчилари томонидан кун тартибига кўйилган бошка масалалар хам кўриб чикилди. Жумладан, институтдаги иш ўринлари, ходимлар мехнат шароитларининг олиб борилган таъмирлаш ишларидан кейинги холати юзасидан мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича институт мухандисининг хисоботи тингланди ва мавзуга доир мухокамалар бўлиб ўтди. Шунингдек, "Энг яхши ихтиро" танловида иштирок этиш учун Институт томонидан такдим этиладиган энг яхши ишланмалар саралаб олинди. ЎзР Вазирлар махкамасининг 133-Ф сонли карорига асосан, Институтда 2019 йилда ўтказиладиган "Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари" мавзудаги Республика анжуманини ташкил килиш бўйича ташкилий кўмита таркиби сайланди ва тасдикланди.

11.03.2019 Г.
Коллектив Института химии и физики полимеров АН РУз сердечно поздравляет Директора ИХФП АН РУз, академика Рашидову Сайёру Шарафовну с награждением за плодотворный труд в сфере науки, за огромный вклад в развитие страны высокой Государственной награды «Фидокорона хизматлари учун» и желает дальнейших успехов. Ваш коллектив

28.02.2019 Г.
Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан сохасида (ЎзР Президентининг 01.11.2017 й.даги ПК-3365-сонли карорига мувофик) кенг кўламдаги ўзгаришлар амалга оширилаётганлиги муносабати билан ЎзР ФА ПКФИда 1056,3 $ кийматли замонавий илмий-тадкикот курилмалари ва жихозлари харид килинди, институт биноси капитал таъмирланди, бу эса ўз навбатида институтнинг илмий –амалий фаолияти самарасини ошириш, шунингдек, илмий-тадкикий фаолиятда касб махоратига эга бўлган юкори малакали ёш кадрларни тайёрлаш имконини беради. Юкорида келтирилганлардан келиб чиккан холда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан Институт негизида ЎзР Фанлар академиясининг малакали кадрларини тайёрлаш максадида илмий-таълимий Кимё-биология марказини ташкил этиш таклифини киритилди ва таклиф ижобий кабул килинди. Мазкур марказнинг ташкил этилиши кимё-биология йўналишида таълим олаётган бакалаврлар ва магистрлар диссертация ишларининг ЎзР ФА академиклари ва етакчи олимлари билан бир каторда Тошкент шахридаги ОТМ ларнинг сохадаги профессор-ўкитувчилари рахбарлигида бажарилиши, улардан нафакат илм-фан йўналишида, балки хаётий тажрибаларидан хам ўрнак олишларига имконият яратилиши, талабаларнинг замонавий курилма ва ускуналар билан жихозланган институт лабораторияларда тажрибалар ўтказиш оркали малака ва кўникмалар хосил килишларини таъминлайди, деб ишонч билдирилди.

15.02.2019 Г.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2019 йилнинг 14-феврал куни солик тизимидаги янгилик ва ўзгаришларга багишланган семинар бўлиб ўтди. Семинарда Шайхонтохур туман Солик инспекцияси ходимлари иштирок этдилар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.12.2018 й. даги № ПK-4086 сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари хамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўгрисида” ги карори бўйича 2019 йилнинг 1 январдан бошлаб кўйидаги ўзгартиришлар бўйича тушунтиришлар берилди: -Пенсия жамгармасига фукароларнинг сугурта бадали яъни 8 фоизлик мажбурий ажратлари бекор килинди; -Шайсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб варакларига мажбурий бадалларнинг миrдори 0.1 фоиз этиб белгилаб кўйилди; -    Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солики 12 фоиз этиб белгилаб кўйилди. Семинар давомида ходимларни кизиктирган кўплаб саволларга солик инспекторлари конунчиликдаги меъёрий хужжатлар асосида жавоб беришди. Жумладан, ўкув-тўлов контракти тўгрисида, Сергели туманида курилаётган арзон уй-жойларни расмийлаштириш жараёнида ипотека кредити тўлаш тартиби бўйича тушган саволларга жавоблар олинди. Семинар бахс мунозараларга бой бўлди ва келгусида яна шундай семинарлар ўтказиш бўйича келишиб олинди.07.02.2019 Г.
В институте на регулярной основе проводится методологический семинар, касающийся интересных научных событий, фактов, открытий и др. Так, 6-февраля 2019 года состоялся методологический семинар на тему: “Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева” посвященный году празнования 150 –летия открытия таблицы Менделеева, в котором приняли участие как научные сотрудники Института, так и студенты Национального университета Узбекистана, Ташкентского Химико-технологического института, Института текстильной и легкой промышленности. Были заслушаны доклады д.х.н. Вахидовой, Н.Р., д.ф-м.н., проф. Оксенгендлера Б.Л., докторантов Мамасалиева У., Худайбердиева Ш., Эргашева К. Семинар вызвал большой интерес и одобрение участников.

Похожее изображение

21.12.2018 г.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки 
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров АН РУз.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,  доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 г.

17 декабря 2018 г. в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06-высокомолекулярные соединения. 

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади. 

19.03.2019 й.

2019 йил 18-март куни ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти Мехнат жамоасининг умумий  йигилиши бўлиб ўтди.
Йигилишда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти маъмурияти ва Касаба уюшмаси кўмитасининг 2018-2020 йиллар учун тузилган жамоа шартномасининг 2018-йилда бажарилиши тўгрисидаги  хисобот тингланди, мухокама этилди  ва коникарли деб бахоланди.
Йигилишда ЎзР Фанлар академияси Бирлашган касаба уюшмаси кўмитаси раиси Ш.С. Жўраев иштирок этди ва хисобот юзасидан ўз фикрини билдириб, институт касаба уюшмаси кўмитасининг олиб бораётган ишларига юкори бахо берди.
Кенгаш иштирокчилари томонидан кун тартибига кўйилган бошка масалалар  хам кўриб чикилди. Жумладан, институтдаги иш ўринлари, ходимлар мехнат шароитларининг олиб борилган таъмирлаш ишларидан кейинги холати юзасидан мехнат мухофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича институт мухандисининг хисоботи тингланди ва мавзуга доир мухокамалар бўлиб ўтди. 
Шунингдек, "Энг яхши ихтиро" танловида иштирок этиш учун Институт томонидан  такдим этиладиган энг яхши ишланмалар саралаб олинди.
ЎзР Вазирлар махкамасининг 133-Ф сонли  карорига асосан, Институтда 2019 йилда ўтказиладиган "Полимерлар хакидаги фаннинг замонавий муаммолари" мавзудаги Республика анжуманини ташкил килиш бўйича  ташкилий кўмита таркиби сайланди ва тасдикланди.

11.03.2019 г.

Коллектив Института химии и физики полимеров АН РУз сердечно поздравляет Директора ИХФП АН РУз, академика Рашидову Сайёру Шарафовну с награждением за плодотворный труд в сфере науки, за огромный вклад в развитие страны высокой Государственной награды «Фидокорона хизматлари учун» и желает дальнейших успехов. Ваш коллектив


28.02.2019 г.

Ўзбекистон Республикасида таълим ва фан сохасида (ЎзР Президентининг 01.11.2017 й.даги ПК-3365-сонли карорига мувофик) кенг кўламдаги ўзгаришлар амалга оширилаётганлиги муносабати билан ЎзР ФА ПКФИда 1056,3 $ кийматли замонавий илмий-тадкикот курилмалари ва жихозлари харид килинди, институт биноси капитал таъмирланди, бу эса ўз навбатида институтнинг илмий –амалий фаолияти самарасини ошириш, шунингдек, илмий-тадкикий фаолиятда касб махоратига эга бўлган юкори малакали ёш кадрларни тайёрлаш имконини беради. Юкорида келтирилганлардан келиб чиккан холда ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан Институт негизида ЎзР Фанлар академиясининг малакали кадрларини тайёрлаш максадида илмий-таълимий Кимё-биология марказини ташкил этиш таклифини киритилди ва таклиф ижобий кабул килинди. Мазкур марказнинг ташкил этилиши кимё-биология йўналишида таълим олаётган бакалаврлар ва магистрлар диссертация ишларининг ЎзР ФА академиклари ва етакчи олимлари билан бир каторда Тошкент шахридаги ОТМ ларнинг сохадаги профессор-ўкитувчилари рахбарлигида бажарилиши, улардан нафакат илм-фан йўналишида, балки хаётий тажрибаларидан хам ўрнак олишларига имконият яратилиши, талабаларнинг замонавий курилма ва ускуналар билан жихозланган институт лабораторияларда тажрибалар ўтказиш оркали малака ва кўникмалар хосил килишларини таъминлайди, деб ишонч билдирилди.

15.02.2019 г.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида 2019 йилнинг 14-феврал куни солик тизимидаги янгилик ва ўзгаришларга багишланган семинар бўлиб ўтди. Семинарда Шайхонтохур туман Солик инспекцияси ходимлари иштирок этдилар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 26.12.2018 й. даги № ПK-4086 сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиктисодий кўрсаткичлари прогнози ва давлат бюджети параметрлари хамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўгрисида” ги карори бўйича 2019 йилнинг 1 январдан бошлаб кўйидаги ўзгартиришлар бўйича тушунтиришлар берилди: - Пенсия жамгармасига фукароларнинг сугурта бадали яъни 8 фоизлик мажбурий ажратлари бекор килинди; - Шайсий жамгариб бориладиган пенсия хисоб варакларига мажбурий бадалларнинг ми?дори 0.1 фоиз этиб белгилаб кўйилди; - Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солики 12 фоиз этиб белгилаб кўйилди. Семинар давомида ходимларни кизиктирган кўплаб саволларга солик инспекторлари конунчиликдаги меъёрий хужжатлар асосида жавоб беришди. Жумладан, ўкув-тўлов контракти тўгрисида, Сергели туманида курилаётган арзон уй-жойларни расмийлаштириш жараёнида ипотека кредити тўлаш тартиби бўйича тушган саволларга жавоблар олинди. Семинар бахс мунозараларга бой бўлди ва келгусида яна шундай семинарлар ўтказиш бўйича келишиб олинди.

07.02.2019 г.

В институте на регулярной основе проводится методологический семинар, касающийся интересных научных событий, фактов, открытий и др. Так, 6-февраля 2019 года состоялся методологический семинар на тему: “Периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева” посвященный году празнования 150 –летия открытия таблицы Менделеева, в котором приняли участие как научные сотрудники Института, так и студенты Национального университета Узбекистана, Ташкентского Химико-технологического института, Института текстильной и легкой промышленности. Были заслушаны доклады д.х.н. Вахидовой, Н.Р., д.ф-м.н., проф. Оксенгендлера Б.Л., докторантов Мамасалиева У., Худайбердиева Ш., Эргашева К. Семинар вызвал большой интерес и одобрение участников.


21.12.2018 г.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров АН РУз.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,  доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 г.

17 декабря 2018 г. в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06-высокомолекулярные соединения.

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади.

28.11.2018 г.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти хузуридаги DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида техника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Р.Х. Мадиевнинг 02.00.06-"Юкори молекуляр бирикмалар", (техника фанлари) ихтисослиги буйича «Шуртан газ-кимё мажмуаси полиэтилен чикиндисини комплекс кайта ишлаш технологияси» (Комплексная технология переработки отхода полиэтилена Шуртанского газохимического комплекса) мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 3-декабрь соат 10.00 да УзР ФА ГЖФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

09.11.2018 г.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Р. Холтураеванинг  02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар” (кимё фанлари) ихтисослиги буйича «Гексаметилениминнинг n-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик-кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш буйича  Илмий семинар 2018 йил, 14-ноябрь соат 14.00 да УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг  мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

30.09.2018 г.


28-29 сентября 2018 года в Институте химии и физики полимеров АН РУз состоялся Узбекско-Казахский Симпозиум «Современные проблемы науки о полимерах».

Симпозиум посвящен году Узбекистана в Казахстане, 27-ми летию Независимости Республики Узбекистан.
Цель Симпозиума: Обсуждение современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах, интеграции науки, образования и производства полимерных препаратов и материалов.
Основные направления Симпозиума:
1.Функциональные полимерные системы. Фундаментальные и прикладные аспекты.
2. Наносистемы на основе синтетических и природных полимеров.
3. Наука о полимерах: проблемы интеграции образования, производства и пути их решения.

Задачи, определенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг., выступлении Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева перед учеными на встрече в Институте химии растительных веществ АН РУз  06..04.2018 г. и др.директивные документы, связанные с развитием науки и образования свидетельствуют о огромном внимании, которое уделяет руководство страны развитию науки и подготовке высококвалифицированных научных кадров, их роли в обеспечении осуществляемых в стране широкомасштабных реформ.
Принимая во внимание вышеизложенное, с целью повышения эффективности научно-практической деятельности в области химии и физики полимеров в Узбекистане, представляет интерес укреплять взаимосвязи с учеными Центрально-азиатском регионе.
С целью укрепления сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в плане подготовки и представления научному сообществу наших республик своих достижений, совместных научных проектов, как на двусторонней основе, так и с участием коллег из других стран, организации стажировок одаренных молодых кадров в ведущих научных центрах и др. и был проведен настоящий Симпозиум.
В работе симпозиума было заслушано 23 пленарных доклада, по материалам симпозиума подготовлен и издан сборник, состоящий из 70 тезисов ученых Казахстана и Узбекистана.
Представленные на симпозиуме пленарные доклады, активное обсуждение заслушанных докладов, выступления участников в прениях позволили сделать вывод о том, что представленные в программе симпозиума пленарные доклады охватывают наиболее актуальные проблемы в области науки о полимерах, проблемы нанохимии, нанофизики, нанотехнологии, а также перспективы применения полимерных материалов в различных отраслях промышленности и проблеме образования в области науки о полимерах в наших республиках.
В ходе обсуждения пленарных докладов отмечается высокий уровень работ, значимость научных докладов и дискуссий, позволивших ознакомиться с последними достижениями ведущих ученых Казахстана и Узбекистана, работающих в различных направлениях науки о полимерах.
 При обсуждении перспективы развития современных направлений исследований и стратегии развития науки о полимерах за круглым столом была отмечена необходимость интеграции науки, образования и производства в Центрально-азиатском регионе и целесообразность сделать узбекско - казахский симпозиум традиционным, что может внести достойный вклад в дальнейшее развитие экономики наших стран.

Исходя из вышеизложенного, единогласно принято заключение симпозиума:
1. Отметить, что Оргкомитетом Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах», посвященного году Узбекистана в Казахстане, 27-ми летию Независимости Республики Узбекистан проведена большая организационная работа, позволившая провести Симпозиум на высоком научном и организационном уровне.
2. Одобрить предложение 1-ого Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах» о целесообразности развития будущего перспективного сотрудничества и утверждении его традиционным и проведении его раз в два года.
3. Считать чрезвычайно актуальными направления фундаментальных и прикладных исследований в области науки о полимерах, в том числе нанохимии, нанофизики и нанотехнологии, и в будущем эти исследования следует активнее развивать в направлении их практического применения в различных отраслях народного хозяйства.
4. Объединить усилия ученых Узбекистана и Казахстана, работающих в области химии, физики и технологии полимеров путем заключения договоров о сотрудничестве, совместных грантов, публикаций, монографий, организации совместных лабораторий, научных центров.
5. представить заключение Узбекско-Казахского Симпозиума «Современные проблемы науки о полимерах» в редакцию Узбекского химического журнала для публикации.


21.12.2018 й.

28 декабря в 14:00 ч. 2018 г. состоится защита диссертационной работы соискателя доктора философии (PhD) Мадиева Руслана Хайиткуловича на тему: Комплексная технология переработки
отхода полиэтилена шуртанского газохимического комплекса на заседании разового Научного совета на основе Научного совета DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 при Институте химии и физики полимеров.

Научный руководитель: Кудышкин Валентин Олегович,             доктор химических наук, профессор

Официальные оппоненты: Негматов Сайибжан Садыкович
доктор технических наук, профессор, академик АН РУз
Садыков Шухрат Гафурович кандидат химических наук

Ведущая организация: Ташкентский химико–технологический институт

04.12.2018 й.

17 декабря в 14:00 часов на Научном Совете ИХФП АН РУз Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. состоится защита доктора философии (PhD) по химическим наукам Холтураевой Норой Рузматовны на тему: "Физико-химические основы образования полимеров N-замещенных (мет)-акриламидов гексаметилена и свойства их растворов" по специальности 02.00.06.-высокомолекулярные соединения

Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Dsc.27/06.2017./K/FM/T.36.01. кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) Холтураева Норой Рузматовна диссертация мавзусиги: "Гексаметиленнинг N-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик?кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари" 02.00.06.-юкори молекуляр бирикмалар 17 декабр 2018 й. соат 14:00 мажлисда булиб утади.

28.11.2018 й.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти хузуридаги DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида техника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор Р.Х. Мадиевнинг 02.00.06-"Юкори молекуляр бирикмалар", (техника фанлари) ихтисослиги буйича «Шуртан газ-кимё мажмуаси полиэтилен чикиндисини комплекс кайта ишлаш технологияси» (Комплексная технология переработки отхода полиэтилена Шуртанского газохимического комплекса) мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 3-декабрь соат 10.00 да УзР ФА ГЖФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

09.11.2018 й.

УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Р. Холтураеванинг  02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар” (кимё фанлари) ихтисослиги буйича «Гексаметилениминнинг n-алмашган (мет)-акриламидлари полимерлари хосил булишининг физик-кимёвий асослари ва улар эритмаларининг хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш буйича  Илмий семинар 2018 йил, 14-ноябрь соат 14.00 да УзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтининг  мажлислар залида булиб утиши белгиланди.

Каттаев Нуритдин Тураевичнинг 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.04 – Физик кимё ихтисосликлари буйича «Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари»мавзусидаги кимё фанлари доктори (DSc) диссертациясининг ?имояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти ?узуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.K/FM/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик Илмий кенгашнинг 2018 йил 27 июль соат 10:00 даги мажлисида булиб утади.
Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б-уй, Полимерлар кимёси ва физикаси институти. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61.

ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосида кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор Н.Т. Каттаевнинг 02.00.06–“Юкори молекуляр бирикмалар”, 02.00.04–“Физик кимё” (кимё фанлари) ихтисосликлари бўйича «Акрилонитрил асосида донадор ионитлар синтези ва уларнинг физик-кимёвий хоссалари» мавзусидаги диссертацияси химоясини утказиш учун тузилган бир марталик Илмий семинар 2018 й. 19 июнь соат 14.00 да УзР ФА ПКФИнинг мажлислар залида булиб утиши белгиланди.


ЎзР ФА ПКФИ директори,
DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01
ихтисослашган кенгаш раиси,
ЎзР ФА академиги, к.ф.д., проф. С.Ш.Рашидова

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения приема квалификационных экзаменов» согласно Постановления Президиума ВАК при КМ РУ № 195/6 от 31.01.2013 г. экзаменационная комиссия  ИХФП АН РУз установила дату сдачи квалификационных экзаменов 21 февраля 2018г (время проведения с 14.00 по 17.00):
1.    Гуломовой Ироды Ботиржоновны - соискателя ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения
2.    Холтураевой Норой Рузматовны - соискателя ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения

Директор ИХФП АН РУ,
Председатель Научного совета
DSc.27.06.2017.FM/K7T.36.01    Рашидова С.Ш.

Диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосидаги Бир марталик илмий кенгашнинг 2017 йил 28 декабрь куни соат 14:00 да мажлисида булиб утади.
(5-кават конференц зал)

Тадкикотчи Долгов Валентин Вадимовичнинг 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология «Полиэтилен билан монтмориллонит асосида оловбардош нанокомпозитлар шаклланишининг узига хос хусусиятлари, хоссалари ва тузилиши» мавзусидаги кимё фанлар буйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши химояси.

Илмий рахбар Ашуров Нигмат Рустамович техника фанлари доктори, профессор
Оппонентлар:
1. Рўзимурадов Олим Нарбекович кимё фанлари доктори, УзР Фан ва технологиялар агентлигининг рахбари.
2. Милушева Ракия Юнусовна кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим. Иш бажарилган ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
3.Турли масалалар.
Илмий котиб, к.ф.д., к.и.х.   Вохидова Н.Р.

2017 йил 19 декабрь куни соат 14:00да Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида тадкикотчи Кличева Оля Бахтияровнанинг «О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва кулланилиши» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича докторлик (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши химояси.

Илмий рахбар кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш.
Оппонентлар:
1. Каримов А.К. к.ф.д., профессор.
2. Кадирханов М.Р., к.ф.н. доцент.
3. Иш бажарилган ташкилот: Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.

Азимов Жуманазар Тургуновичнинг «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган мухитлардаги молекуляр механизмлари» мавзусидаги физика-математика фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2017 йил 14 декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )


Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» (кимё фанлари) мавзусидаги фан доктори (DSс) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгашнинг 2017 йил “1” декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )
 Рецензентлар:
1. Акбаров Х.И. к.ф.д., профессор.
2. Холмуминов А.А. ф-м.ф.д., профессор.
3. Иш бажарилган ташкилот: Наманган мухандислик - технология институти.
Илмий котиб, к.ф.н.  Усманова М.М.

2017 йил 16 ноябрь соат 10:00 ва 13:00 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T/36.01 ракамли Илмий кенгаш кошидаги бир марталик илмий семинар йигилишининг мажлиси булади.

Валентин Вадимович Долговнинг «Ёнгинга чидамли полиэтилен/монтмориллонит нанокомпозитларининг шаклланиш хусусиятлари, тузилиши ва хоссалари» мавзусидаги 02.00.06 – Юкори молекуляр бирикмалар ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология ихтисосликлари буйича кимё фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун такдим этган диссертация ишининг мухокамаси.
Рецензентлар:
1.Рузимурадов О.Н. к.ф.д.
2.Милушева Р.Ю. к.ф.н., к.и.х.
3.Иш бажарилган ташкилот: Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
Илмий котиб, к.ф.н., к.и.х.   Усманова М.М.

Азимов Жуманазар Тургуновичнинг «Хитозан полимерининг реакцион кобилиятини конденсацияланган мухитлардаги молекуляр механизмлари» мавзусидаги 01.04.06–полимерлар физикаси (физика-математика фанлари) ва 02.00.12 – Нанокимё, нанофизика, нанотехнология (физика-математика фанлари) ихтисосликлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси.
Илмий маслахатчи: ф.м.ф.д., проф. Б.Л. Оксенгендлер
Илмий семинар илмий котиби, ф.-м.ф.н. Иванова Е.К.

Каримов Махмуд Муратович автореферат диссертации доктора химических наук (DSc)
“Получение, исследование физико-химических свойств и областей применения  карбоксилсодержащих полимеров” 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения (химические науки)

2017 йил 24 октябрь куни соат 1000 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш хузуридаги Илмий семинарнинг навбатдаги йигилиши утказилади.

Тадкикотчи Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича докторилик (DSe) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши мухокамаси.
Рецензентлар:
1. Акбаров Х.И. к.ф.д., профессор.
2. Холмуминов А.А. ф-м.ф.д., профессор.
3. Иш бажарилган ташкилот: Наманган мухандислик - технология институти.
Илмий котиб, к.ф.н.  Усманова М.М.
Йўлдошов Шерзод Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси хакида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоги номи): «Микрокристаллик ва кукунсимон целлюлоза асосида уйи ковушкокли карбоксиметилцеллюлозани олиниши, хоссалари ва ишлаб чикариш
технологияси», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёси ва технологияси.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган раам: B2017.1.PhD/T1.
Илмий рахбар: Саримсоков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори,

профессор.
 Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси фанлар

Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
 ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Ўзбекистон Республикаси

фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти,

DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01.
 Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор;

Хайитметова Саида Богижоновна, техника фанлари номзоди.

2017 йил 24 сентябрь куни соат 1400 да Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01 ракамли Илмий кенгаш хузуридаги Илмий семинарнинг навбатдаги йигилиши утказилади.
Тадкикотчи Кличева Оля Бахтияровнанинг «Bombyx mori О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва кулланилиши» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация мухокамаси.
Илмий рахбар кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш.
Оппонентлар:
4. Долимова Г.Н. к.ф.д.
5. Каримов А.К. к.ф.д., профессор. Иш бажарилган ташкилот: Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
6. Турли масалалар.
Илмий котиб, к.ф.н.   Усманова М.М.

Йўлдошов Шерзод Абдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси химояси хакида эълон
I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоги номи): «Микрокристаллик ва кукунсимон целлюлоза асосида куйи ковушкокли карбоксиметилцеллюлозани олиниши, хоссалари ва ишлаб чикариш технологияси», 02.00.05–Целлюлоза ва целлюлоза-когоз ишлаб чикариш кимёси ва технологияси.
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: B2017.1.PhD/T1.
Илмий рахбар: Саримсоков Абдушкур Абдухалилович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти, DSc.27.06.2017.FM/К/Т.36.01.
Расмий оппонентлар: Рахмонбердиев Гаппар, кимё фанлари доктори, профессор; Хайитметова Саида Богижоновна, техника фанлари номзоди.
Етакчи ташкилот: Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти.
Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик.
Илмий кенгаш раиси     Рашидова С.Ш.
Илмий кенгаш илмий котиби    Вохидова Н.Р.
Илмий рахбар        Саримсоков А.А.
Тадкикотчи            Йўлдшов Ш.А.

Автореферат диссертации доктора философии. Каримов Сардорбек Хожибоевич "Привитая сополимеризация акриловых мономеров с коллагеном и фиброином"  02.00.06 – высокомолекулярные соединения.

 Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по техническим наукам.

Йулдошов Шерзод Абдуллаевич “Получение, свойства и технология производства низковязкой карбоксиметилцеллюлозы на основе микрокристаллической и порошковой целлюлозы”. 2.00.05 –химия и технология целлюлозы и целлюлозно-бумажного производства.

Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» (кимё фанлари) мавзусидаги фан доктори (DSс) диссертация ?имояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ра?амли Илмий кенгашнинг 2017 йил “1” декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент ша?ри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )

Karimov Makhmud Muratovich doktorlik dissertatsiyasi (dsc) avtoreferati “Karboksil guruhi tutgan polimerlarni olish, ularning fizik-kimoviy khossalarini va ko'llanilish sohlarini o'rganish” 02.00.06 – yukori molekulyar birikmalar (kimo fanlari)

yuklab olish


"Kam yopishqoqligi ishlab chiqarish, xususiyatlarini va texnologiya olish: Sentabr 8, konferentsiya zalida soat 10:00 da 2017 g o'zini-izlovchi Yuldoshova Sherzod Abdullevicha mavzuning dissertatsiyasini muhokama qilish Fan DSc.27.06.2017.FM/K/T/03.01 kengashi ilmiy seminar bo'lib o'tadi kimyo va tsellyuloza xamiri va qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi - falsafa texnika fanlari ichida (fanlari nomzodi), mutaxassisligi 02.00.05 doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim karboksimetilseluloz va mikrokristalin tsellyuloza kukun ", asoslangan.2017 yil 19 sentyabr EBLD 10 00 ha ЎzR FA Polimerlar kimosi alayhi fizikasi instituti anzhumanlar zalida DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 rakamli ilmy Kengash koshidagi ilmy seminarning yi? Ilishev ha MM Karimovning "karboksil guruh tutgan polimerlarni olish, ularni fizik kimovy hossalarini VA oўllanish sohalarini ўrganish» m avzusidagi 02.00.06 - Yukorimolekulyar birikmalar ihtisosligi bўyicha Kimo fanatlar bўyicha shifokor (DSE) ilmy darazhasini olish Uchun takde etgan Doktorlik dissertatsiyasi ishining muhokamasi.


dissertatsiya mualliflik fanlari nomzodi. Karimov Sardorbek Hozhiboevich 02.00.06 "kollagen va fibroin bilan akril monomerlarning emlash kopolimerizasyon" - yuqori molekulyar og'irligi birikmalar. yuklab olish


muhandislik fanlari ichida dissertatsiya mualliflik PhD (PhD). Yuldoshov Sherzod Abdullaevich "kam yopishqoqligi karboksimetilselluloza va mikrokristalin tsellyuloza kukun uchun tayyorlash, xususiyatlari va ishlab chiqarish texnologiyasi". 2.00.05, O'p va pulpa texnologiyasi va tsellyuloza-qog'oz ishlab chiqarish. yuklab olish"Sanoati innovatsion rivojlantirishga polimer ilm-fan va ta'lim integratsiyasini chuqurlashtirish" Respublika konferensiya tashkiliy qo'mitasi Agar 2017 yilning 10 noyabr kuni o'tkaziladi konferensiyada ishtirok etishga taklif. Konferensiya maqsadi


Konferentsiya tahlil va asosiy natijalarini mumkin integratsiya karatilgan va iqtisodiyotning ta'lim va innovatsion rivojlantirish, polimer fan sohasida amaliy tadqiqotlar.
konferentsiya mavzular


ilmiy dastur ustuvor polimer kimyo, fizika va texnologiya nanopolymeric tizimlari joylari, shuningdek, asosiy yakunlari amalga oshirilishini o'z ichiga oladi va plastik mahsulotlar va materiallar, ta'lim va tarbiya ichki ishlab chiqarish tarmoqlarida amaliy tadqiqotlar.


konferensiyaning asosiy yo'nalishlari:

- sintezi, tuzilishi, xossalari va polimer materiallar ishlab chiqarish texnologiyasi;

- polimer fan sohasida ta'lim;

- polimer sanoatni innovatsiyalar asosida rivojlantirishning fan va ta'lim integratsiyasi.


tashkiliy qo'mitasi taklifiga binoan yalpi ma'ruzalar konferentsiya dasturi, shuningdek, og'zaki va afishada prezentatsiyalar kiritilgan bo'ladi.


100128 Toshkent ko'cha: (2-sahifalarida) materiallari tezislar yuborish kerak konferensiyada ishtirok etish uchun xohlovchilar, quyidagi manzilda Tashkiliy qo'mitasiga 15 avgust 2017 oldin ilova shaklida muvofiq tuzilgan. A.Kadyri 7b, Fanlar IHFP o'zbek akademiyasi.


E-mail: polymer@academy.uz, carbon@uzsci.net


Aloqa shaxslar Ataxanov A.A. va Nurgaliev I.N., telefon 241-85-94

copyright 2007 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian