englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

5-7 ноябрда Тошкент ша?рида, ЎзФа полимерлар кимёси ва физикаси институти “Полимерлар фанининг долзарб муаммолари” шиори остида хал?аро илмий-амалий анжуман ўтказади.

Конференцияннинг ма?сади полимерлар кимёси, физикаси ва технологиялари со?асига оид фундаментал ва амалий тад?и?отлар ?олатини тахлил этиш ва шунингдек полимерлар фанининг му?им йўналишларини ани?лашдан иборатдир.

Конференция

Конференция мавзуси . Конференцияда янги полимер материаллар яратиш со?асида эришилган тад?и?отларнинг натижалари намойиш этилади ва му?окама этилади, шунингдек наноструктуралик полимерлар ва уларни и?тисодиётнинг турли со?аларида ?ўлланилишига оид ишлар ёритилади.

Конференциянинг асосий йўналишлари:

•  полимерлар синтези, структураси, хоссалари ва технологиялари;

•  нанокимё, нанофизика, нанотехнологиялар, полимерлар фанининг замонавий материаллари;

•  полимерлар фанининг инновацион тара??иёти. Ташкилий ?ўмита “Полимерларнинг инновацион технологиялари” мавзусида давра су?батлари ўтказишни режалаштирган.

Конференцияда иштирок этишни хо?ловчилар ўз маърузаларининг тезис материалларини ( икки бет хажмда ) 2013 йил 15 августгача ташкилий ?ўмитанинг ?уйидаги манзилига жўнатишлари керак: Тошкент ша?ри, 100128, А. ?одирий кўчаси 7б, ЎзФА ПКФИ, e-mail: carbon@uzsci.net , carbon@inbox.uz

copyright 2007 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian