englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

Биологик фаол полимерлар бўлими (БФП);

Истикболли полимерлар синтези лабораторияси (ИПС);

Полимерлар кимёси ва физикасининг назарий асослари лабораторияси (ПКФНА);

Физикавий ва физик-кимёвий тадкикот усуллари лабораторияси (ФФКТУ);

Полимерлар физикаси лабораторияси (ПФ);

Наноструктурали композицион полимер материаллар лабораторияси (НКПМ);

Табиий ва суъний полимер технологиялари бўлими;

Целлюлоза ва унинг хосилаларининг кимёси ва технологиялари лабораторияси;

Технологиялар лабораторияси;

 

 

Тад?и?отларнинг асосий илмий йўналишлари:

 

• Юкори молекуляр бирикмаларнинг нанокимёси, нанофизикаси ва нанотехнология-

лари ;

• полимер тизимларда наноструктуралар ва нанозаррачаларни шакллантиришнинг назарий жи?атлари ;

 

• биологик фаол синтетик ва табиий полимерлар синтези ва тадкикотлари, шунингдек полимерметаллокомплекслар;

 

• полимерланиш жараёнлари, полимерларни парчаланиш ва стабилизациялаш муаммолари;

 

• полимерли тўлдирувчига эга композицион материаллар;

 

• полисахаридларни олишнинг ноанъанавий усуллари (пахта целлюлозаси, хитин, пектин ва уларнинг хосилалари);

 

• ўсимликларни химоя килишнинг кимёвий воситаларини препаратив полимерлик экологик хавфсиз шаклларини яратиш;

• биологик фаол табиий полимерларни ажратиб олиш ва ўзгартириш;

ЎзФА ПКФИ жамоаси куйидаги илмий грантларни бажармокда:

 

• Фундаментал грантлар - « Полимерлардаги наноструктуралар, уларни яратиш йўллари ва материалларнинг махсус хоссаларида акс этишининг конуниятлари ».

 

• 6 ДИТД дастури ( амалий )

 

• 2 та лойиха ЎзФА нинг ФТКФ

 

• 2 та инновацион ишлар

 

• 20 та хўжалик шартнома асосидаги ишлар

copyright 2017 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian