englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

Биологик фаол полимерлар бўлими (БФП);

Исти?болли полимерлар синтези лабораторияси (ИПС);

Полимерлар кимёси ва физикасининг назарий асослари лабораторияси (ПКФНА);

Физикавий ва физик-кимёвий тад?и?от усуллари лабораторияси (ФФКТУ);

Полимерлар физикаси лабораторияси (ПФ);

Наноструктурали композицион полимер материаллар лабораторияси (НКПМ);

Табиий ва суъний полимер технологиялари бўлими;

Целлюлоза ва унинг ?осилаларининг кимёси ва технологиялари лабораторияси;

Технологиялар лабораторияси;

 

 

Тад?и?отларнинг асосий илмий йўналишлари:

 

• Ю?ори молекуляр бирикмаларнинг нанокимёси, нанофизикаси ва нанотехнология-

лари ;

• полимер тизимларда наноструктуралар ва нанозаррачаларни шакллантиришнинг назарий жи?атлари ;

 

• биологик фаол синтетик ва табиий полимерлар синтези ва тад?и?отлари, шунингдек полимерметаллокомплекслар;

 

• полимерланиш жараёнлари, полимерларни парчаланиш ва стабилизациялаш муаммолари;

 

• полимерли тўлдирувчига эга композицион материаллар;

 

• полисахаридларни олишнинг ноанъанавий усуллари (пахта целлюлозаси, хитин, пектин ва уларнинг ?осилалари);

 

• ўсимликларни ?имоя ?илишнинг кимёвий воситаларини препаратив полимерлик экологик хавфсиз шаклларини яратиш;

• биологик фаол табиий полимерларни ажратиб олиш ва ўзгартириш;

ЎзФА ПКФИ жамоаси ?уйидаги илмий грантларни бажармо?да:

 

• Фундаментал грантлар - - « Полимерлардаги наноструктуралар, уларни яратиш йўллари ва материалларнинг махсус хоссаларида акс этишининг ?онуниятлари ».

 

• 6 ДИТД дастури ( амалий )

 

• 2 та лойиха ЎзФА нинг ФТ?Ф

 

• 2 та инновацион ишлар

 

• 20 та хўжалик шартнома асосидаги ишлар

copyright 2007 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian