englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

ЎзФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти кошидаги ДК 015.24.01 сонли Бирлашган махсус кенгаши кимё ва техника фанларига оид тайёрланган кандидатлик ва докторлик диссертация ишларини кўриб чикиш учун куйидаги мутахассисликлар бўйича кабул килади:

- 02.00.06 - "Юкори молекуляр бирикмалар кимёси";

- 05.21.03 - "Ёгочни кимёвий кайта ишлаш курилмалари ва технологиялари; Ёгоч кимёси";

шунингдек техника фанлари бўйича кандидатлик ишлари куйидаги мутахассислик бўйича кабул этилади:

- 01.04.19 - " Полимерлар физикаси ".

Yangiliklar

ЭЪЛОН

2017 йил 19 декабрь куни соат 14:00да Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институтида тадкикотчи Кличева Оля Бахтияровнанинг «О-карбоксиметилхитозан синтези, хоссалари ва кулланилиши» мавзусидаги 02.00.06- Юкори молекуляр бирикмалар ихтисослиги буйича докторлик (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши химояси.

Илмий рахбар кимё фанлари доктори, профессор, академик Рашидова С.Ш. 

Оппонентлар: 

1. Каримов А.К. к.ф.д., профессор.

2. Кадирханов М.Р., к.ф.н. доцент.

3. Иш бажарилган ташкилот: Узбекистон Республикаси Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти.Азимов Жуманазар Тургуновичнинг «Хитозан полимерининг реакцияга мойиллигини конденсацияланган мухитлардаги молекуляр механизмлари» мавзусидаги физика-математика фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг 2017 йил 14 декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент ша?ри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )


Боймирзаев Азамат Солиевичнинг «Сувда эрувчан полимерлар эксклюзив суюклик хроматографияси» (кимё фанлари) мавзусидаги фан доктори (DSс) диссертация химояси Полимерлар кимёси ва физикаси институти хузуридаги DSc.27.06.2017.FM/K/T.36.01 ракамли Илмий кенгашнинг 2017 йил “1” декабрь соат 1400 даги мажлисида булиб утади. (Манзил: 100128, Тошкент шахри, Абдулла Кодирий кучаси, 7б. Тел.: (+99871) 241-85-94; факс: (+99871) 241-26-61, e-mail: polymer@academy.uz )

2017 yil 16 noyabr' soat 10:00 va 13:00 da Polimerlar kimosi va fizikasi instituti khuzuridagi DSc.27.06.2017.FM/K/T/36.01 rakamli Ilmiy kengash koshidagi bir martalik ilmiy seminar yigilishining mazhlisi buladi.


KUN TARTIBI


Valentin Vadimovich Dolgovning «Yonginga chidamli polietilen/montmorillonit nanokompozitlarining shakllanish khususiyatlari, tuzilishi va khossalari» mavzusidagi 02.00.06 – Yukori molekulyar birikmalar va 02.00.12 – Nanokimo, nanofizika, nanotekhnologiya ikhtisosliklari buyicha kimo fanlari buyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darazhasini olish uchun takdim etgan dissertatsiya ishining mukhokamasi. 


Retsenzentlar: 

1.Ruzimuradov O.N. k.f.d.

2.Milusheva R.YU. k.f.n., k.i.kh.

3.Ish bazharilgan tashkilot: Polimerlar kimosi va fizikasi instituti.


Ilmiy kotib, k.f.n., k.i.kh. Usmanova M.M.Azimov Zhumanazar Turgunovichning «Khitozan polimerining reaktsion kobiliyatini kondensatsiyalangan mukhitlardagi molekulyar mekhanizmlari» mavzusidagi 01.04.06–polimerlar fizikasi (fizika-matematika fanlari) va 02.00.12 – Nanokimo, nanofizika, nanotekhnologiya (fizika-matematika fanlari) ikhtisosliklari buyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darazhasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi mukhokamasi. 


Ilmiy maslakhatchi: f.m.f.d., prof. B.L. Oksengendler


Ilmiy seminar ilmiy kotibi, f.-m.f.n. Ivanova E.K.Karimov Makhmud Muratovich doktorlik dissertatsiyasi (dsc) avtoreferati “Karboksil guruhi tutgan polimerlarni olish, ularning fizik-kimoviy khossalarini va kullanilish sohalarini urganish” 02.00.06 – yuko'ri molekulyar birikmalar (kimo fanlari)

yuklab olish

 
copyright 2017 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian